კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г.,Шониа О.. Разработка инструментальних средств защиты целостности баз данных и знаний в распределенных системах. Тбилиси .ГТУ. 1993წ. Тез.Докл Межд.Конф.ГТУ,. 0,1.

თ. სუხიაშვილი. Разработка модели адаптации семиотической системы принятия решений распределения сырьевых ресурсов в отрасли заготовок ГССР. Тезисы докладов первой научно-технической конференции молодых ученых и аспирантов ГПИ,. 1983წ. Тезисы докладов , стр.25-26..

თ. სუხიაშვილი. Разработка описаний статических отношений ситуационной модели управления. 19 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказских республик, Тбилиси .. 1977წ. Тезисы докладов , стр.154-155..

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Чхубианишвили Н.Г.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Гогишвили А.Р.,, Куциава Н.А.,, Кавтарадзе М.Л.. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция “Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды . 2010წ. Труды. Изд. Дом “Технический Университет”. Тбилиси. с. 48-51. .

Ш. Андгуладзе, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. კუციავა, მ. ქავთარაძე. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.48-51.

ნ. კუციავა, Бибилури Н.Ш., Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К., Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Кавтарадзе М.Л. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . Грузинский технический университет, Международная научно-техническая конференция «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды». Труды изд. дом «Технический университет», Тбилиси . 2010წ. с. 48-51.

Д. Эристави, Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Гогишвили А.Р., Андгуладзе Ш.Н., Чичинадзе Л.М.. Разработка приборов для обработки питьевой воды, придающих ей стерильность и Бактерицидность. Грузинский технический университет. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности . 2010წ. 29-30.Тбилиси. с. 176-178..

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Распознавание и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторинга. Международная научная конференция "Информационные технологии в управлении". Министерство просвещения и науки Грузии. Грузинский Технический университет. 2007წ. Материалы международной научной конференции "Информационные технологии в управлении". Министерство просвещения и науки Грузии Грузинский Технический университет. Издательский дом "Технический университет". Том I, стр. 270 - 274.

თ. სუხიაშვილი. Распознавание конфликтных ситуации в ситуационных моделях управления. Т21 Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института, Тбилиси .. 1978წ. Тезисы докладов , стр.31-32..

ზ. დანელია, მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.35.

Т. Бжалава, Г. Ш. Кеванишвили, З.И. Перхули, Г.Н. Набахтиани. Рассеяние электромагнитных волн на трех цилиндрах. IХ Всесоюзный симп. Сб. докладов "Волны и Дифракция-85". 1985წ. ТГУ, т.2., ст. 205-208.

Т. Бжалава, Н.В. Каджая, Е.У. Цуцкиридзе. Рассеяние электромагнитных волн на двух кусочно- неоднородных цилиндрах. IХ Всесоюзный симп. Сб. докладов "Волны и Дифракция-85. 1985წ. ТГУ, т.2, ст. 220-223.

ზ. დანელია, გ.მელიქიძე. Расчет средних Скоростей в основном русле и на пойменных потоках. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг.Тбилиси. . 2000წ. გვ.41.

თ. ბაციკაძე, დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. расчетсооружений на динамические колебания с учетом линейного упрочнения материала. Yსაერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 0წ. .

О. Шония, Агрба Л.В.. Реализация программного обеспечения имитационного моделирования. Тезисы докладов I научно-технической конференции молодых ученых и аспирантов ГПИ им. Ленина, Тбилиси, . 1983წ. с 22-23.

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Реляционные банки данных в АСУ трубопрокатного производства. Тез. докл. I Всесоюзной. конф. "Банки данных", в кн. "Проектирование баз данных", Тбилиси. 1980წ. .

И. Бердзенишвили. Ресурсосберегающая технология производства новых неорганических материалов целевого назначения. Сборник докладов II Международной конференции «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». 2015წ. Тбилиси, 20-24 апреля, с. 245-249..

И. Хомерики. Решение задачи рационального размещения информации в распределенных вычислительных сетях. Сборник докладов международной научной конференции "Информационные технологии в управлении". Том 1. Тбилиси. 2007წ. .

О. Хуцишвили, Джибладзе Н., Ломтадзе С. . Решение сложных экстремальных задач методом центров тяжести. . ХIV международный симпозиум управление большими системами. . 2000წ. Труды симпозиума. 25-31с..

ს. ლომინაძე. Роль вербальной коммуникации в PR-практике. Технический университет. წ. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии..