კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. დანელია, მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.35.

Т. Бжалава, Г. Ш. Кеванишвили, З.И. Перхули, Г.Н. Набахтиани. Рассеяние электромагнитных волн на трех цилиндрах. IХ Всесоюзный симп. Сб. докладов "Волны и Дифракция-85". 1985წ. ТГУ, т.2., ст. 205-208.

Т. Бжалава, Н.В. Каджая, Е.У. Цуцкиридзе. Рассеяние электромагнитных волн на двух кусочно- неоднородных цилиндрах. IХ Всесоюзный симп. Сб. докладов "Волны и Дифракция-85. 1985წ. ТГУ, т.2, ст. 220-223.

ზ. დანელია, გ.მელიქიძე. Расчет средних Скоростей в основном русле и на пойменных потоках. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг.Тбилиси. . 2000წ. გვ.41.

თ. ბაციკაძე, დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. расчетсооружений на динамические колебания с учетом линейного упрочнения материала. Yსაერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 0წ. .

О. Шония, Агрба Л.В.. Реализация программного обеспечения имитационного моделирования. Тезисы докладов I научно-технической конференции молодых ученых и аспирантов ГПИ им. Ленина, Тбилиси, . 1983წ. с 22-23.

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Реляционные банки данных в АСУ трубопрокатного производства. Тез. докл. I Всесоюзной. конф. "Банки данных", в кн. "Проектирование баз данных", Тбилиси. 1980წ. .

И. Бердзенишвили. Ресурсосберегающая технология производства новых неорганических материалов целевого назначения. Сборник докладов II Международной конференции «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». 2015წ. Тбилиси, 20-24 апреля, с. 245-249..

И. Хомерики. Решение задачи рационального размещения информации в распределенных вычислительных сетях. Сборник докладов международной научной конференции "Информационные технологии в управлении". Том 1. Тбилиси. 2007წ. .

О. Хуцишвили, Джибладзе Н., Ломтадзе С. . Решение сложных экстремальных задач методом центров тяжести. . ХIV международный симпозиум управление большими системами. . 2000წ. Труды симпозиума. 25-31с..

ს. ლომინაძე. Роль вербальной коммуникации в PR-практике. Технический университет. წ. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии..

ნ. ხაზარაძე. Сваязанные с антропогенезом религиозные верования и культурная традиция грузинского народа. სტუ, აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2015წ. .

თ. ხოხობაშვილი. Связанные с антропогенезом религиозные верования и культурная традиция грузинского народа. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.

О. Чартвелишвили, Г.Дзнеладзе. Синтез конечного автомата по регулярным выражениям. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატისისტემები და თანამედროვესაინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" მოხსენებათა კრებული,6გვ.

Г.Дзнеладзе. Синтез конечного автомата по регулярным выражениям. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატისისტემები და თანამედროვესაინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" მოხსენებათა კრებული,6გვ.

И. Бердзенишвили. Синтез легкоплавких эмалей для технологии безгрунтового эмалирования труб. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ახალი თექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. კონფერენციის შრომები, გვ.93-96.

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . природние и синтетические биологически активние вешество. 2013წ. Тбилиси 25-26,09.

ე. ელიზბარაშვილი, М.Э.Элизбарашвили, , Р.Ш.Месхия, , , Л.С.Мегрелидзе. . Современные изменения климата в ледниковой зоне Большого Кавказа. Труды международной научно-технической конференции «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Тбилиси,.. წ. Труды международной научно-технической конференции «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Тбилиси,..

ე. ელიზბარაშვილი, М.Э.Элизбарашвили, , Р.Ш.Месхия, , , Л.С.Мегрелидзе. . Современные изменения климата в ледниковой зоне Большого Кавказа. Труды международной научно-технической конференции «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Тбилиси,.. წ. Труды международной научно-технической конференции «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Тбилиси,..

О. Шония, К. Одишария,, Н. Цомая. Современные методы и средства анализа и контроля ресурсов информационных систем компаний. Тезисы докладов муждународной конференции Автоматизированные системы управления и совреме нные информационные технологии. . 2011წ. 150-151.