კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2691 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Дадиани. Фоточувствительность тонких пленок полуторных сульфидов Sm, Dy, Yb легированных кадмием. . 1983წ. Всесоюзная конференция по физике и химии редко¬зе¬-мельных полупро¬вод-ни¬ков. Тбилиси, 21-23 апреля 1983 г., с. 38..

. Харшиладзе Г.П. Уравнения бесконтактного двигателя посьоянного тока с асинхронным вращением ротора. . XI Международная научно-практическая конференцияю Россия, г. Екатеринбург. 2015წ. 2015, 6(11), с-37-40..

Г. Голетиани. химические методы получения экологически чистих эфирних масел. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ.ბაღათურია. Химический состав эфирного масла полыни лимонной произрастающей в условиях Грузии. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდ ან 90 წლისთავისადმი"21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირიოთადი პარადიგმები" №1, გვ344.

И. Бердзенишвили, Д.В. Бибилеишвили, Л.О. Эбаноидзе, ნ. ბოკუჩავა. Цветные глины Грузии в косметике. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია/ საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, სტუ. 2009წ. Ceramics, 1-2(20-21), стр. 122-124.

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г. и др.. Цифроввя телевизионная система адаптириуюшаяся к скачкам яркости. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции . 1974წ. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции .

ა. სურმავა, Шавлиашвили Л. У, Инцкирвели Л. Н, Тугуши Н. К, Табатадзе М. Численное моделирование уменшения солённости солонцевой почвы. Междун. научно-техн. конф. «Устойчивое развитие и охрана окр. среды». წ. Труды, ст.343-345..

Ж. Вардзелашвили. Что может высказать молчание? Или два предела речи. /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. სტუ, გვ. 9-13.

. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. 2011წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. . . 0წ. 2011წ.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Экологическая безопасность в системе организации дорожного движения и рекомендации выбора финансировавния мерпоприятий по ее повышению (на груз. языке).,,Информационные технологии 2008”. Сб.тр.ГТУ. Тбилиси . . წ. .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, К. Иорданишвили , Е. Хосрошвили. Экологическая надёжность срока эксплуатации водохранилищ Грузии. Международная научно-техническая конференция. წ. «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Труды, ГТУ, Грузия,გვ. 277-280.

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили, И. Бердзенишвили, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. თბილისი, გვ. 192-194.

Д. Джинчарадзе, Бердзенишвили И.Г., Бибилеишвили Д.В., Эбаноидзе Л.О.. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 192-194.

М. Турдзеладзе, ქარუმიძე ზეინაბ, გ. თათარაშვილი, ი. გიორგაძე. Экологический чистый пенобетон на местных материалах грузии.. Международная научно-техническая конференция Владикавказлого научного центра РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ 2011. 2011წ. .

Р. Самхарадзе, Д. Чиковани. Экспертная система в управлении Грузинской энергосистемы. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили Между-нବродная научная конфе-рен¬¬¬ция "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление".. 2010წ. "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление". Тезисы докладов.. с. 162 - 163.

О. Шония, Сургуладзе Г.Г., , Кашибадзе М., , Чиковани. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знаний экспертных систем. Тезисы докладов международной научно-педагогической школы-семинара “Интеллектуальные системы управления учебным процессом”, Тбилиси, . 1994წ. с.24-25.

Т. Дадиани. Электрофизические свойства тонких плёнок моноантимонида самария. . 1984წ. Тезисы докладов XXII научно - технической кон¬ференции профессорского - преподавательского сос¬тава ВТУЗ-ов Закавказья, г.Тбилиси, с.35, 1984г.

დ. გორგიძე, მ. ლოსაბერიძე. Эффект движущегося штампа на ортотропной полуплоскости при наличии силы трения. Международная конференция "Проблемы механики спллошных сред". 2007წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; გვ.42-47.