კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Хомерики, Н.Инвия. Устройство Управления Системы Компенсации Геомагнитных Бурь. Труды международной научной конференции "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление" посвященной 80-летию академика И.В.Прангишвили. Тбилиси. 2010წ. .

Ш. Андгуладзе, თ. კვინიკაძე, ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი. Утилизация отходов (кислых гудронов) нефтеперера г.Батуми с целью экологической безопасности Черного моря. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.37-39 .

ე. კოზლოვა. Учет социально-идеологического аспекта при создании журналистского текста. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. წ. თბილისი, 2008, გვ. 318-322.

Н. Попорадзе, О. Сескуриа, პ. ივანიშვილი. Фахралинское месторождение туфа. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი XIII საერთაშორისო კონფერენცია: “Ресурсовоспроизводящие, малоотходные технологии освоения недр. 2014წ. .

З. Цицкишвили, Цицкишвили А. Р.. Фильтрация из пространственного осесимметричного водоема трапецеидального сечения. Труды Международной конференций /Проблемы механики с плошных сред/ Тбилиси. 2007წ. .

О. Намичейшвили, А. Прангишвили. Формальный нейрон и модели его адаптации в теории резервирования. Международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили, Тбилиси, 1-4 ноября 2010 г.. 2011წ. Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвящённой 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили.-Тбилиси: издательский дом "Технический университети", 2011.-С.10-13.

А. Прангишвили. Формальный нейрон и модели его адаптации в теории резервирования. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», Тбилиси, 1-4 ноября 2010.. 2010წ. Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование и управление», посвященной 80-летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили.-Тбилиси: Издательский дом "Технический университет", 2011.- С.10-13.

Л. Куталадзе, Чантуриа Г., Каракозов К.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон и исследование в них оптических явлений. Вторая международная конференция ассоциации керамиков Грузии, gtu . 2008წ. Сб. статей стр.195 -199.

Т. Дадиани. Фоточувствительность тонких пленок полуторных сульфидов Sm, Dy, Yb легированных кадмием. . 1983წ. Всесоюзная конференция по физике и химии редко¬зе¬-мельных полупро¬вод-ни¬ков. Тбилиси, 21-23 апреля 1983 г., с. 38..

. Харшиладзе Г.П. Уравнения бесконтактного двигателя посьоянного тока с асинхронным вращением ротора. . XI Международная научно-практическая конференцияю Россия, г. Екатеринбург. 2015წ. 2015, 6(11), с-37-40..

Г. Голетиани. химические методы получения экологически чистих эфирних масел. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ.ბაღათურია. Химический состав эфирного масла полыни лимонной произрастающей в условиях Грузии. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდ ან 90 წლისთავისადმი"21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირიოთადი პარადიგმები" №1, გვ344.

И. Бердзенишвили, Д.В. Бибилеишвили, Л.О. Эбаноидзе, ნ. ბოკუჩავა. Цветные глины Грузии в косметике. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია/ საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, სტუ. 2009წ. Ceramics, 1-2(20-21), стр. 122-124.

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г. и др.. Цифроввя телевизионная система адаптириуюшаяся к скачкам яркости. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции . 1974წ. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции .

ა. სურმავა, Шавлиашвили Л. У, Инцкирвели Л. Н, Тугуши Н. К, Табатадзе М. Численное моделирование уменшения солённости солонцевой почвы. Междун. научно-техн. конф. «Устойчивое развитие и охрана окр. среды». წ. Труды, ст.343-345..

Ж. Вардзелашвили. Что может высказать молчание? Или два предела речи. /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. სტუ, გვ. 9-13.

. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. 2011წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. . . 0წ. 2011წ.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Экологическая безопасность в системе организации дорожного движения и рекомендации выбора финансировавния мерпоприятий по ее повышению (на груз. языке).,,Информационные технологии 2008”. Сб.тр.ГТУ. Тбилиси . . წ. .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, К. Иорданишвили , Е. Хосрошвили. Экологическая надёжность срока эксплуатации водохранилищ Грузии. Международная научно-техническая конференция. წ. «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Труды, ГТУ, Грузия,გვ. 277-280.