კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили, И. Бердзенишвили, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. თბილისი, გვ. 192-194.

Бердзенишвили И.Г., Бибилеишвили Д.В., Эбаноидзе Л.О.. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 192-194.

М. Турдзеладзе, ქარუმიძე ზეინაბ, გ. თათარაშვილი, ი. გიორგაძე. Экологический чистый пенобетон на местных материалах грузии.. Международная научно-техническая конференция Владикавказлого научного центра РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ 2011. 2011წ. .

Р. Самхарадзе, Д. Чиковани. Экспертная система в управлении Грузинской энергосистемы. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили Между-нବродная научная конфе-рен¬¬¬ция "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление".. 2010წ. "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление". Тезисы докладов.. с. 162 - 163.

О. Шония, Сургуладзе Г.Г., , Кашибадзе М., , Чиковани. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знаний экспертных систем. Тезисы докладов международной научно-педагогической школы-семинара “Интеллектуальные системы управления учебным процессом”, Тбилиси, . 1994წ. с.24-25.

Т. Дадиани. Электрофизические свойства тонких плёнок моноантимонида самария. . 1984წ. Тезисы докладов XXII научно - технической кон¬ференции профессорского - преподавательского сос¬тава ВТУЗ-ов Закавказья, г.Тбилиси, с.35, 1984г.

დ. გორგიძე, მ. ლოსაბერიძე. Эффект движущегося штампа на ортотропной полуплоскости при наличии силы трения. Международная конференция "Проблемы механики спллошных сред". 2007წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; გვ.42-47.

З. Микадзе, И. Микадзе, Н. Арабули, Л. Елиаури, Н. Микиашвили. Эффективность и надежность некоторых технических систем. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". მოხსენებათა კრებული.ტომი II. გვ. 353-357..

Н. Арабули, И. Микадзе, Н. Микиашвили, Л. Елиаури. Эффективность и надежность некоторых технических систем. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. მოხსენებათა კრებული. ტომი II. გვ.353-357. უაკ 519.6:519.7:621.37/.39 .

М. Швангирадзе, Геркеули Т.З. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. . Конференция посвященная памяти академика Теймураза Лоладзе. Тбилиси. 2011წ. 7 ст..

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, მ.ბედინეიშვილი, მ.სულაბერიძე. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . . 2010წ. .

კ. ოდიშარია, ა.ვეფხვაძე, ი.მიქაძე, ბ.კვირკველია, თ.ჭუმბურიძე. აბონენტების მიერ მოხმარებული ენერგო მატარებლების აღრიცხვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემის შექმნის კვლევა. ITC'07, სატთაშორისო კონფერენცია, სტუ. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში', მოხსენებათა კრებული.

. აბსოლუტურად უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად არაზომადი სიმრავლეები უსასრულო-განზომილებიან ვექტორულ $R^N$ სივრცეში, . სტუ-ის 75-ე წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2-4 ივნისი, . წ. .

მ. სირაძე, Непаридзе Н, И.Гоксадзе . აბუსალათინის ზეთის რაფინაციის თავისებურებანი.. საერთაშორისო კონ-ფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. . 2010წ. ქუთაისი .

ი. ბურდული. აგრესია, ფსიქოანალიზი და ემანსიპაცია (წამკითხველი). გენდერული კვლევის ცენტრი, . 2015წ. მსოფლიო და გენდერი – 3.

ი. მამალაძე. აგროდაზღვევა საქართველოში: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია; 91-94გვ.

მ. შონია. ადამიანი როგორც სოციოლოგიის საგანი. . 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),1(9),გვ.119-125..

კ. ოდიშარია, გ.ლობჟანიძე, თ.კაპანაძე. ადამიანი, როგორც ინფორმაციული ზემოქმედების ობიექტი.-. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

მ. დემეტრაძე, ნ.კუციავა. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფაქტორები. . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის დასკვ¬ნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული. 2012წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი.