კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სურმავა, Шавлиашвили Л. У, Инцкирвели Л. Н, Тугуши Н. К, Табатадзе М. Численное моделирование уменшения солённости солонцевой почвы. Междун. научно-техн. конф. «Устойчивое развитие и охрана окр. среды». წ. Труды, ст.343-345..

Ж. Вардзелашвили. Что может высказать молчание? Или два предела речи. /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. სტუ, გვ. 9-13.

. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. 2011წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Эффективность использования позиционных материалов на основе базальтового волокнa . Международная научная конференция посвященная памяти академика Т. Лоладзе. Тбилиси УДК F16J 12/006, F 03D 1/00. . . 0წ. 2011წ.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Экологическая безопасность в системе организации дорожного движения и рекомендации выбора финансировавния мерпоприятий по ее повышению (на груз. языке).,,Информационные технологии 2008”. Сб.тр.ГТУ. Тбилиси . . წ. .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, К. Иорданишвили , Е. Хосрошвили. Экологическая надёжность срока эксплуатации водохранилищ Грузии. Международная научно-техническая конференция. წ. «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Труды, ГТУ, Грузия,გვ. 277-280.

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили, И. Бердзенишвили, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. თბილისი, გვ. 192-194.

Бердзенишвили И.Г., Бибилеишвили Д.В., Эбаноидзе Л.О.. Экологические аспекты получения косметических продуктов. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 192-194.

М. Турдзеладзе, ქარუმიძე ზეინაბ, გ. თათარაშვილი, ი. გიორგაძე. Экологический чистый пенобетон на местных материалах грузии.. Международная научно-техническая конференция Владикавказлого научного центра РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ 2011. 2011წ. .

Р. Самхарадзе, Д. Чиковани. Экспертная система в управлении Грузинской энергосистемы. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили Между-нବродная научная конфе-рен¬¬¬ция "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление".. 2010წ. "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление". Тезисы докладов.. с. 162 - 163.

О. Шония, Сургуладзе Г.Г., , Кашибадзе М., , Чиковани. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знаний экспертных систем. Тезисы докладов международной научно-педагогической школы-семинара “Интеллектуальные системы управления учебным процессом”, Тбилиси, . 1994წ. с.24-25.

Т. Дадиани. Электрофизические свойства тонких плёнок моноантимонида самария. . 1984წ. Тезисы докладов XXII научно - технической кон¬ференции профессорского - преподавательского сос¬тава ВТУЗ-ов Закавказья, г.Тбилиси, с.35, 1984г.

დ. გორგიძე, მ. ლოსაბერიძე. Эффект движущегося штампа на ортотропной полуплоскости при наличии силы трения. Международная конференция "Проблемы механики спллошных сред". 2007წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; გვ.42-47.

З. Микадзе, И. Микадзе, Н. Арабули, Л. Елиаури, Н. Микиашвили. Эффективность и надежность некоторых технических систем. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". მოხსენებათა კრებული.ტომი II. გვ. 353-357..

Н. Арабули, И. Микадзе, Н. Микиашвили, Л. Елиаури. Эффективность и надежность некоторых технических систем. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. მოხსენებათა კრებული. ტომი II. გვ.353-357. უაკ 519.6:519.7:621.37/.39 .

М. Швангирадзе, Геркеули Т.З. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. . Конференция посвященная памяти академика Теймураза Лоладзе. Тбилиси. 2011წ. 7 ст..

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, მ.ბედინეიშვილი, მ.სულაბერიძე. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . . 2010წ. .

კ. ოდიშარია, ა.ვეფხვაძე, ი.მიქაძე, ბ.კვირკველია, თ.ჭუმბურიძე. აბონენტების მიერ მოხმარებული ენერგო მატარებლების აღრიცხვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემის შექმნის კვლევა. ITC'07, სატთაშორისო კონფერენცია, სტუ. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში', მოხსენებათა კრებული.

. აბსოლუტურად უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად არაზომადი სიმრავლეები უსასრულო-განზომილებიან ვექტორულ $R^N$ სივრცეში, . სტუ-ის 75-ე წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2-4 ივნისი, . წ. .