კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შონია. ადამიანის ვერბალურ-კომუნიკაციური არსების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2: საერთ. კონფ. მასალები, 1, გვ. 230-236..

გ. ძიძიგური. ადამიანის პიროვნული ღირსება საქართველოში (ისტორია და თანამედროვეობა).. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. გვ 120–122.

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია და საქართველო. სტუ–ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.

ი. მიქავა. ადამიანის ჰოლისტური ხატი ინტეგრალურ ფსიქოლოგიურ სისტემაში. მსოფლიო და კავკასია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მსოფლიო და კავკასია, გვერდების რაოდენობა - 2.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ადამიანისეული რესურსების საერთაშორისო მართვა. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“-2015წ.. 0წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე თამარ, ჭანტურია ნატალია. ადამიანური კაპიტალი და მისი განვითარების პარადიგმების გენდერული ასპექტები ქართულ რეალობაში. სტუ. . 2017წ. მსოფლიო და გენდერი-2017.

ზ. ქოიავა. ადამიანური ურთიერთობებისა და მართვის ბიჰევიორისტული სკოლების როლი 21-ე საუკუნის მენეჯმენტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 0წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (24) ტომი II გვ. 27- 49.

ი. ქვარაია. ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ასპექტები თანამედროვე სამშენებლო ტექნოლოგიებში. სტუ–ს დაარსებიდან 90 წ. მიძღ. საერ.სამეც. კონფ. xxI საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრ. კრებული. 2012წ. გვ.3.

ლ. კერესელიძე, null, პროფესორი , ანზორ აბრალავა . ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განაწილება . სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაციის და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" . 0წ. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაციის და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" კომფერენციის კრებული #2 2017 წელი გვ 195-200 .

მ. ვანიშვილი, მახარობლიშვილი გიორგი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სტრუქტურის სრულყოფის გზები საქართველოში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.449-452 .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ლომაძე ირმა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის მასალები, გვ.41-42.

მ. ბაქრაძე, ლაშა ობოლაძე. ადგილობრივი ინვესტიციები გარდამავალი პერიოდის საქართველოს ეკონომიკაში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი სოციალ- ეკონომიკური დაგეგმვის და მართვის პრობლემები. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება",საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.5..

გ. ზირაქაშვილი. ადმინისტრაციული რეფორმების მნიშვნელოვანი მიზეზები ევროსაბჭოა ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ფინეთის მაგალითზე). . ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2015".

ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე, ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 'ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული, თბილისი. 2007წ. გვ. 168-172.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. 168–172.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე, ვ.ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. 168–172.

თ. კვაჭაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ. ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. გვ. 168–172.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ.კვაჭაძე, ვ.ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში, მოხსენებათა კრებული ტომი I,გვ.168–173 .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .