კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მსუბუქი მრეწველობის დანადგარებში. პროფესორ ნ. შენგელიას 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2010 .

ზ. ხასაია. არარას ცნების რამდენიმე მნიშვნელობა დასავლურ ფილოსოფიაში. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. 2009წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (IX), გვ. 11-13.

თ. ფიფია, გურამ მახარაძე. არასრულფაზოვანი რეჟიმების ამსახველი განტოლებები. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“; გვ 81.

ნ. ჭიკაიძე. არასწორი გადაწყვეტილებები მენეჯმენტში და მათი შედეგები ბიზნესში. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია, თ.ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. არატრადიციული განახლებადი რესურსები-ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ენერგეტიკა-რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.". 2016წ. ქუთაისი,ISBN978-9941-453-03-8 გვ.108-110.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვის¬პირეთში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, გვ.157–159..

ნ. მჭედლიშვილი, თ.ობგაძე, ი.დავითაშვილი.. არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენება თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ.

ვ. ჭიჭინაძე, ნ. ჯიბლაძე, ლ. გაჩეჩილაძე,. არაწრფივი ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული. I ტომი, – გვ. 223-228. ISBN 978-99940-954-1-4..

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. ჭიჭინაძე, ნ. ჯიბლაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. ნარიმანაშვილი. არაწრფივი ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი, ნ.ფაილოძე.. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ.

ი.დავითაშვილი, ნ.ფაილოძე.. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ.

თ. ხოხობაშვილი. არისტოფანე და ბერძენ ქალთა ამბოხი. . 2015წ. მსოფლიო და გენდერი–3 .

თ. ხოხობაშვილი. არისტოფანე და ბერძენ ქალთა ამბოხი. მსოფლიო და გენდერი. სტუ–ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2016წ. მსოფლიო და გენდერი.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის V სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (არქიტექტურა და რეგულირება). 2006წ. კამარა, 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

ლ.მახვილაძე, ლ.კახიანი, გ.ნიჟარაძე. არსებული 9–სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. სტუ–ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 0წ. .

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე , ა.სოხაძე, გ.ნიჟარაძე. არსებული 9–სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,ქალი და XXI საუკუნე. წ. ISBN 978-9941-14-951-1, 73გვ..

მ. მელქაძე. არქიტექტურის აკადემიური სივრცე–აზროვნების პერსონიფიცირების ფენომენი. სტუ. 2017წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები" მოხსენებათა კრებული, 9-21გვ.

. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, N4. 2014.

ლ. ბერიძე. არქიტექტურული გარემოს მდგრადი განვითარება უმაღლეს არქიტექტურულ განათლებაში . მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. ჟურნალში „ბიზნეს-ინჟინერინგი“.

მ. მილაშვილი. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა V სამეცნიერო–პრაქტიკული . 2006წ. .