კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაზვიაშვილი, ბ.გოდერძიშვილი. ბიზნესში საქმიანი შეხვედრების მომზადებისა და ჩატარების რისკების მართვა. კონფ."ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა", 15–16 აპრილი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.265–267.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ირაკლი ციციშვილი და გურამ მირიანაშვილი). 2007წ. კამარა, 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

გ. ძნელაძე. ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 189.

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, გ. ფარცხალაძე. ბიოსაწვავი სურსათისგან - ნავთობი ხიზილალისგან?. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, გვ. 45-48..

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ.ა., ქიტიაშვილი ჯ.გ., კოზმანაშვილი გ.ა.. ბიოსტიმულატორი Q10 „ალფა“+ემულსია, სისხლის შემცველი ორგანიზმების ჟანგბადით (O2) მომარაგების, ჰემოგლობინის, იმუნიტეტის, ენერგიის გაზრდის ეფექტური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები, შრომათა კრებული.. 2015წ. 20-24..

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ბიფურკაციები სივრცულ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თეზისების კრებული, გვ. 175.

რ. აბულაძე. ბლოგოსფეროს განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3”,. 2012წ. თბილისი , 2012 გვ. 20-25.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ბლოკები და მათი გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადასაწყვეტად AutoCAD 2011 პროგრამული პაკეტით . სტუ. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-937-5 .

ზ. ყიფშიძე. ბლოკური დაშვების სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული სისტემა. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ბოჭოიძე, გ.დიდიშვილი, ნ.ნებიერიძე. ბმული აზოტის განვითარება საქართველოში. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2000წ. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე.

ლ. გვასალია, ი.ქავთარაძე, გ.ავქოფაშვილი, ე.შენგელია. ბოლნისის რაიონის ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,.

ვ. გოგიჩაიშვილი, რ. ესიავა. ბორის იონების რკინაში იმპლანტაციის პროცესის მთემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია:გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციის: "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები" - თეზისები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი. გვ. 42 -45. .

დ. ერისთავი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს ”დობილოს” ხარისხის მონიტორინგი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. შრომები საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 172-174 თბილისი.

რ. დიაკონიძე. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზი¬რება (საქართველო). . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშე¬ნებ¬ლობის თანამედროვე პრობლე¬მები“ . 0წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 301-305..

ნ. კუციავა, ნ. ძიძიკაშვილი, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი . 2010წ. გვ. 172–175.

ლ. ბერიძე. ბოჭკოვან-ოპტიკური ელემენტებით ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქებით ძალური ველის მიღება და გამოყენება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. .

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში ტალღური შემჭიდროვების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, პრაქტიკული რეკომენდაციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, 2გვ.