კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სულაშვილი, მ. სულაშვილი, ბ. ხოტენაშვილი, ნ. ტარუაშვილი, ი. მურვანიძე. ბიზნესის როლი უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციაში საქართველოში. საგრანტო პროექტი „განათლების რეფორმა ცოდნის საერთაშორისო გაცვლის საშუალებით" (REFORM OF EDUCATION THRU INTERNATIONAL KNOWLEDGE EXCHANGE). 2017წ. პირველ საერთაშორისო კონფერენცია "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები", #1. 27-32გვ..

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნესის სავალდებულო ნორმა - ეთიკა და ეტიკეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ბიზნესი და სამართალი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ. 255-259.

მ. ბერუაშვილი. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სტუ, თბილისი. 2015წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, #3 ,132-133 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“. 2015წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 3 გვ 132-133.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნესსი საქმიანი შეხვედრების მომზადებისა და ცატარების რისკების მართვა. სტუ.ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა. 2011წ. გვ. 260-266.

ნ. ლაზვიაშვილი, ბ.გოდერძიშვილი. ბიზნესში საქმიანი შეხვედრების მომზადებისა და ჩატარების რისკების მართვა. კონფ."ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა", 15–16 აპრილი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.265–267.

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს–პროცესების პარამეტრები და მათი კომპიუტერული ანალიზი. . აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 85–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. სტუ.3–5ნოემბერი 2015 წ. თბილისი, საქართველო. 2015წ. .

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ირაკლი ციციშვილი და გურამ მირიანაშვილი). 2007წ. კამარა, 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

გ. ძნელაძე. ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 189.

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუ-ს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხს. კრებ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი .

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუ-ს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხს. კრებ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი .

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, გ. ფარცხალაძე. ბიოსაწვავი სურსათისგან - ნავთობი ხიზილალისგან?. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, გვ. 45-48..

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ.ა., ქიტიაშვილი ჯ.გ., კოზმანაშვილი გ.ა.. ბიოსტიმულატორი Q10 „ალფა“+ემულსია, სისხლის შემცველი ორგანიზმების ჟანგბადით (O2) მომარაგების, ჰემოგლობინის, იმუნიტეტის, ენერგიის გაზრდის ეფექტური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები, შრომათა კრებული.. 2015წ. 20-24..

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ბიფურკაციები სივრცულ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თეზისების კრებული, გვ. 175.

რ. აბულაძე. ბლოგოსფეროს განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3”,. 2012წ. თბილისი , 2012 გვ. 20-25.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ბლოკები და მათი გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადასაწყვეტად AutoCAD 2011 პროგრამული პაკეტით . სტუ. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-937-5 .

ზ. ყიფშიძე. ბლოკური დაშვების სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული სისტემა. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. მოხსენებათა თეზისები.