კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე. ბოჭკოვან-ოპტიკური ელემენტებით ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქებით ძალური ველის მიღება და გამოყენება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. .

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში ტალღური შემჭიდროვების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, პრაქტიკული რეკომენდაციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, 2გვ.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ბრექსიტის გამომწვევი მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები. სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევებიi“, თბ. 2017, გვ. 293-298;.

რ. მიშველაძე. ბრძოლა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსისათვის 1978 წელის 14 აპრილს, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2011წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze. ბუნებრივი გარემოს სხვადასხვა კომპონენტში ნავთობის ავარიული და კატასტროფული შესაძლო დაღვრის რისკის შეფასება და დაბინძურების მათემატიკური მოდელირება . გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „კატასტროფების რისკების შემცირების სისტემის გაძლიერება საქართველოში, ფაზა II“, დაფინანსებული შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და UNDP-ის მიერ, ფარგლებში 2011 წლის 1 დეკემბერს (თბილისი, სასტუმრო ბეტსი) შედგა ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრა-სემინარი/ Strengthening the Disaster Risk Reduction (DRR) System in Georgia - phase 2. United Nations Development Program (UNDP) in Georgia. წ. .

ტ. კვიციანი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდის მდგრადობის დაკარგვისაგან გამოწვეული ფერდოს მასის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. გვ. 169-174..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესის პროცესების მართვა". 2011წ. .

ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, რამაზაშვილი კ.. ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის აუცილებლობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი გვ107-110.

გ. სულაშვილი, ჯაფარიძე სალომე, ხოტენაშვილი გიორგი. ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 40-43.

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფ. გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. 2011წ. 34-35.

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ. . გადაადგილების განაწილება დრეკად-პლასტიკურ ზონაში. //მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . თბილისი . წ. ტომი I. გვ.262-264 .

მ. ზუბიაშვილი, ჯ. კანკაძე. მ ედილაშვილი. გადაზოდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 2005წ. #2. გვ. 276-281. 1512-1003.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში Q-ფაქტორის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) განსაზღვრა.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. გვ. 34.

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. გადაწყვეტილების მიმღები მექანიზმის დამუშავება მინიბუღალტერიის მართვის სისტემაში. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია "მას" . 1996წ. სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 59-60 გვ..

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით გარემოს ნაკვეთის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” ტეზისები. საქართველო. თბილისი. გვ. 153..

ე. ბარათაშვილი, მახარაშვილი ი.. გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში . სტუ. მე–2 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014.,,ეროვნული ეკონომიკის განვიტარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’. 17–18 ოქტომბერი 2014წ. თბილისი. 2014წ. .

შ. მესტვირიშვილი, ბ. ქოქიაური, კ. ქოქიაური. გაზგამანაწილებელი ქსელიდან სათბურის გაზის ემისია და მისი განსაზღვრის მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები.. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ. 402-404.

შ. მესტვირიშვილი, კ.ქოქიაური, ბ.ქოქიაური. გაზის დანაკარგების დადგენა მიწისზედა გაზსადენებიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები.. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ. 399-401.