კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, გ. ფარცხალაძე. ბიოსაწვავი სურსათისგან - ნავთობი ხიზილალისგან?. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, გვ. 45-48..

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ.ა., ქიტიაშვილი ჯ.გ., კოზმანაშვილი გ.ა.. ბიოსტიმულატორი Q10 „ალფა“+ემულსია, სისხლის შემცველი ორგანიზმების ჟანგბადით (O2) მომარაგების, ჰემოგლობინის, იმუნიტეტის, ენერგიის გაზრდის ეფექტური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები, შრომათა კრებული.. 2015წ. 20-24..

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ბიფურკაციები სივრცულ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თეზისების კრებული, გვ. 175.

რ. აბულაძე. ბლოგოსფეროს განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3”,. 2012წ. თბილისი , 2012 გვ. 20-25.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ბლოკები და მათი გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადასაწყვეტად AutoCAD 2011 პროგრამული პაკეტით . სტუ. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-937-5 .

ზ. ყიფშიძე. ბლოკური დაშვების სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული სისტემა. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ბოჭოიძე, გ.დიდიშვილი, ნ.ნებიერიძე. ბმული აზოტის განვითარება საქართველოში. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2000წ. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე.

ლ. გვასალია, ი.ქავთარაძე, გ.ავქოფაშვილი, ე.შენგელია. ბოლნისის რაიონის ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,.

ვ. გოგიჩაიშვილი, რ. ესიავა. ბორის იონების რკინაში იმპლანტაციის პროცესის მთემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია:გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციის: "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები" - თეზისები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი. გვ. 42 -45. .

დ. ერისთავი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს ”დობილოს” ხარისხის მონიტორინგი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. შრომები საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 172-174 თბილისი.

რ. დიაკონიძე. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზი¬რება (საქართველო). . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშე¬ნებ¬ლობის თანამედროვე პრობლე¬მები“ . 0წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 301-305..

ნ. კუციავა, ნ. ძიძიკაშვილი, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი . 2010წ. გვ. 172–175.

ლ. ბერიძე. ბოჭკოვან-ოპტიკური ელემენტებით ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქებით ძალური ველის მიღება და გამოყენება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. .

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში ტალღური შემჭიდროვების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, პრაქტიკული რეკომენდაციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, 2გვ.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ბრექსიტის გამომწვევი მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები. სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევებიi“, თბ. 2017, გვ. 293-298;.

რ. მიშველაძე. ბრძოლა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსისათვის 1978 წელის 14 აპრილს, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2011წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze. ბუნებრივი გარემოს სხვადასხვა კომპონენტში ნავთობის ავარიული და კატასტროფული შესაძლო დაღვრის რისკის შეფასება და დაბინძურების მათემატიკური მოდელირება . გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „კატასტროფების რისკების შემცირების სისტემის გაძლიერება საქართველოში, ფაზა II“, დაფინანსებული შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და UNDP-ის მიერ, ფარგლებში 2011 წლის 1 დეკემბერს (თბილისი, სასტუმრო ბეტსი) შედგა ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრა-სემინარი/ Strengthening the Disaster Risk Reduction (DRR) System in Georgia - phase 2. United Nations Development Program (UNDP) in Georgia. წ. .