კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭოიძე, გ.დიდიშვილი, ნ.ნებიერიძე. ბმული აზოტის განვითარება საქართველოში. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2000წ. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე.

ლ. გვასალია, ი.ქავთარაძე, გ.ავქოფაშვილი, ე.შენგელია. ბოლნისის რაიონის ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,.

ვ. გოგიჩაიშვილი, რ. ესიავა. ბორის იონების რკინაში იმპლანტაციის პროცესის მთემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია:გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციის: "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები" - თეზისები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი. გვ. 42 -45. .

დ. ერისთავი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს ”დობილოს” ხარისხის მონიტორინგი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. შრომები საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 172-174 თბილისი.

რ. დიაკონიძე. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზი¬რება (საქართველო). . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშე¬ნებ¬ლობის თანამედროვე პრობლე¬მები“ . 0წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 301-305..

ნ. კუციავა, ნ. ძიძიკაშვილი, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი . 2010წ. გვ. 172–175.

ლ. ბერიძე. ბოჭკოვან-ოპტიკური ელემენტებით ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქებით ძალური ველის მიღება და გამოყენება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. .

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში ტალღური შემჭიდროვების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, პრაქტიკული რეკომენდაციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, 2გვ.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ბრექსიტის გამომწვევი მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები. სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევებიi“, თბ. 2017, გვ. 293-298;.

რ. მიშველაძე. ბრძოლა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსისათვის 1978 წელის 14 აპრილს, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2011წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze. ბუნებრივი გარემოს სხვადასხვა კომპონენტში ნავთობის ავარიული და კატასტროფული შესაძლო დაღვრის რისკის შეფასება და დაბინძურების მათემატიკური მოდელირება . გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „კატასტროფების რისკების შემცირების სისტემის გაძლიერება საქართველოში, ფაზა II“, დაფინანსებული შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და UNDP-ის მიერ, ფარგლებში 2011 წლის 1 დეკემბერს (თბილისი, სასტუმრო ბეტსი) შედგა ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრა-სემინარი/ Strengthening the Disaster Risk Reduction (DRR) System in Georgia - phase 2. United Nations Development Program (UNDP) in Georgia. წ. .

ტ. კვიციანი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდის მდგრადობის დაკარგვისაგან გამოწვეული ფერდოს მასის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. გვ. 169-174..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესის პროცესების მართვა". 2011წ. .

ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, რამაზაშვილი კ.. ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის აუცილებლობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი გვ107-110.

გ. სულაშვილი, ჯაფარიძე სალომე, ხოტენაშვილი გიორგი. ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 40-43.

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფ. გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. 2011წ. 34-35.

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ. . გადაადგილების განაწილება დრეკად-პლასტიკურ ზონაში. //მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . თბილისი . წ. ტომი I. გვ.262-264 .

მ. ზუბიაშვილი, ჯ. კანკაძე. მ ედილაშვილი. გადაზოდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 2005წ. #2. გვ. 276-281. 1512-1003.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში Q-ფაქტორის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) განსაზღვრა.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .