კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, ი. გუბელიძე. გალანთამინის მცენარეული ნედლეული. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, მახარობლიშვილი გიორგი. გამართული საბიუჯეტო კოდექსი - ხარჯების გამჭვირვალობისა და სტაბილური ეკონომიკური ზრდის გარანტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.291-294 .

ი. აბულაძე, მ. ლომთათიძე. გამოთვლითი ტექნიკის ფუძემდებლები. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ.202.

მ. დონაძე, თ. ტყეშელაშვილი, შ. ზურაბიშვილი. გამონაბოლქვი აირების გამანეიტრალებელ სისტემაში კალციუმის ალუმოსილიკატის სარჩულზე ნანოკომპოზიტური მასალის დაფენის მეთოდის შემუშავება. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. გამოსახულებების და სცენების ვერბალური აღწერა დიალოგურ საინფორმაციო სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”,თბილისი, გვ.183-187..

ქ. კოტეტიშვილი, ქ.კაპანაძე. გამოსახულების სრულყოფა მრტ-შისიხშირის კოდირება და გრადიენტების შერჩევა. სტუ. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები .გვ.41.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2010წ. მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე ”ხელისუფლება და საზოგადოება. კონფერენციის პროგრამა გვ.23.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივ მოვლენები ლინგვო- კულტუროლოგიურ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.. 2011წ. ”მსოფლიო და კავკასია” კონფერენციის კრებული, გვ.105-106.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება 2011” . 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება. პრაქტიკა, თეორია, ისტორია. N4 (20) 2011 ტომი 1. გვ.99-103.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. მოხსენება ” კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება 2012” . 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. მოხსენება ”ვერბალური კომუნიკაციის სტრუქტურული კომპონენტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია” საქართველოს ტექნილური უნივერსიტეტი . 2013წ. საკონფერენციო კრებული გვ.142-143.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. მოხსენება:”ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიზმი და იდიომი, როგორც ენობრივი ცნობიერების პროდუქტი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. გვ.23-26.

ნ. გეგეშიძე, თ.ედილაშვილი ი.პიტიურიშვილი ე.იბრაგიმოვა. გამხსნელის გავლენა დიმეთილსულფოქსიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 2016. 2016წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ჯანელიძე. განათლება, როგორც ინვესტირების ობიექტი, სოციალური ფაქტორი და სახელმწიფოს პოლიტიკა.. საქ. ტექნიკური უნივერსი-ტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტე-ტი. შრომათა კრებული - “ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 15-16 აპრილი. . 2011წ. გვ. 181-182.

დ. ცუცქირიძე. განათლების გზით გენდერული თანასწორობისკენ, . საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი –2". 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი" შრომების სპეციალური ნომერი (2), თბილისი, გვ.274–280 .

რ. ქუთათელაძე. განათლების როლი საშუალო ფენის ფორმირებაში. სტუ-ს არქიტექტურისა და დიზაინის ფაკ-სა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკ. 2017წ. კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტარტეგიები და გამოწვევები“ მოხსენებათა კრებული თბილისი, გვ.94-102.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2005წ. .

ო. შონია, გ. სურგულაძე, გ. მაისურაძე. განაწილებული კომპიუტე-რული სისტემების აგება და რესურსების ეფექტუ¬რი მართვის მოდელი. უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, თბილისი, სტუ, . 1997წ. გვ. 139-141.

ნ. ნადარეიშვილი. განვითარების პერსპექტივები: საქართველოს რეკრეაციულ-ტურისტული სისტემის ინოვაციური მოდელი. . მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014-ის მასალები. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-18 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, საქართველო. 2014წ. გვ. 202-205.