კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. კვიციანი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდის მდგრადობის დაკარგვისაგან გამოწვეული ფერდოს მასის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. გვ. 169-174..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციის პრობლემები. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესის პროცესების მართვა". 2011წ. .

ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, რამაზაშვილი კ.. ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის აუცილებლობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი გვ107-110.

გ. სულაშვილი, ჯაფარიძე სალომე, ხოტენაშვილი გიორგი. ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 40-43.

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფ. გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. 2011წ. 34-35.

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ. . გადაადგილების განაწილება დრეკად-პლასტიკურ ზონაში. //მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . თბილისი . წ. ტომი I. გვ.262-264 .

მ. ზუბიაშვილი, ჯ. კანკაძე. მ ედილაშვილი. გადაზოდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 2005წ. #2. გვ. 276-281. 1512-1003.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში Q-ფაქტორის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) განსაზღვრა.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. გვ. 34.

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. გადაწყვეტილების მიმღები მექანიზმის დამუშავება მინიბუღალტერიის მართვის სისტემაში. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია "მას" . 1996წ. სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 59-60 გვ..

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით გარემოს ნაკვეთის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” ტეზისები. საქართველო. თბილისი. გვ. 153..

ე. ბარათაშვილი, მახარაშვილი ი.. გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში . სტუ. მე–2 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014.,,ეროვნული ეკონომიკის განვიტარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’. 17–18 ოქტომბერი 2014წ. თბილისი. 2014წ. .

შ. მესტვირიშვილი, ბ. ქოქიაური, კ. ქოქიაური. გაზგამანაწილებელი ქსელიდან სათბურის გაზის ემისია და მისი განსაზღვრის მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები.. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ. 402-404.

შ. მესტვირიშვილი, კ.ქოქიაური, ბ.ქოქიაური. გაზის დანაკარგების დადგენა მიწისზედა გაზსადენებიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები.. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ. 399-401.

მ. სირაძე, ი. გუბელიძე. გალანთამინის მცენარეული ნედლეული. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, მახარობლიშვილი გიორგი. გამართული საბიუჯეტო კოდექსი - ხარჯების გამჭვირვალობისა და სტაბილური ეკონომიკური ზრდის გარანტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.291-294 .

ი. აბულაძე, მ. ლომთათიძე. გამოთვლითი ტექნიკის ფუძემდებლები. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ.202.

მ. დონაძე, თ. ტყეშელაშვილი, შ. ზურაბიშვილი. გამონაბოლქვი აირების გამანეიტრალებელ სისტემაში კალციუმის ალუმოსილიკატის სარჩულზე ნანოკომპოზიტური მასალის დაფენის მეთოდის შემუშავება. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. გამოსახულებების და სცენების ვერბალური აღწერა დიალოგურ საინფორმაციო სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”,თბილისი, გვ.183-187..