კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Sesadze, V. Kekenadze, N. Maglakelidze. ,,Method of sinergetics in control theory. Science for Peace and Security". North Atlantic Treaty Organization (NATO). Internetional Scientific Conferen.ce. Philosophy and Synergy of information: Sustainability and Security. 2011წ. Tbilisi, .

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,Synergetic Paradigm in Control Theory". სტუ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. . 2012წ. გვ. 401-407.

V. Sesadze, V. Kekenadze. ,,Synergetic Paradigm in Control Theory". The Internationale Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”. 2010წ. Tbilisi, Georgia, November 1-4, pp. 401-407.

Г. Чикадзе, В. Кекенадзе, В. Сесадзе. ,,Использование принципов симметрии для решения задач идентификации и управления". Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвященной со дня рождения академика И.В.Прангишвили. 2010წ. Грузия, Тбилиси, стр.87-89.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ვ. კეკენაძე. ,,Использование теории симетрии для идентификации опто¬элек¬тронных систем". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. .

ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე, ვ. კეკენაძე. ,,აგრეგირებული რეგულატორების სტრუქტურული სინთეზი (მოხსენებათა თეზისი)". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა".. 2010წ. შრომები, თბილისი, გვ. 382-384.

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი აბრეშუმის გზა - საქართველოს განვითარების ახალი შანსი და პერსპექტივა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (36) ტომი II გვ. 179-185.

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი მიზნები მდგრადი განვითარების სფეროში". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (40) ტომი I გვ. 24-30.

დ. ლელაძე. ,,ბიუროკრატიისა და ელექტრონული მთავრობის შედარებითი ანალიზი". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #4 (32) ტომი 1, გვ. 87-98.

მ. დემეტრაძე. ,,გარემო და ეკოლოგია“,. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვის მიმართულებით ჩატარდა სემინარი. 2016წ. .

გ. კალანდაძე. ,,გენდერი - სიყვარულის თანასწორობის შეცნობის პრობლემა". ,,მსოფლიო და გენდერი" - 4; პროფესორი, მაია ყიფიანი. 2017წ. #4; გვ. : 114-120.

ფ. დიდებაშვილი. ,,გენდერულ ურთიერთობათა განვითარების ტენდენცია 21-ე საუკუნის ქართულ სინამდვილეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერება დეპარტამენტი, საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. 22-23 მაისი, 2015. ,,საისტორიო ვერტიკალები“, №32,თბილისი, გვ.72-77.

ნ. ქავთარაძე. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“, გვ. 157-159.

ფ. დიდებაშვილი, მერეველი ლია. ,,დამნაშავის ,,რამდენიმე“ ფსიქოლოგიური თვისება“. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“, . 2018წ. 2018 წლის 25 მაისი, თბილისი.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, შერაზადიშვილი ბესიკ. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ს. დოღონაძე. ,,ე.წ. საპრეზიდენტო არჩევნები კონფლიქტის ზონაში - უსამართლობა დემოკრატიის საფარქვეშ". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. გვ. 8.

ს. დოღონაძე. ,,ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტის მნიშვნელოვანი ფაქტორი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. გვ. 7.

ს. დოღონაძე. ,,ევროპის საბჭოს წვლილი საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. გვ. 6.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის პროცესების მოდელირება სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”.. 2010წ. საქართველო, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, გვ. 420-424.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,ელასტიკურობა და მისი გამოყენება ეკონომიკური ანალიზისათვის". სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. თბილისი გვ. 324-329.