კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2600 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ვ. კეკენაძე. ,,Использование теории симетрии для идентификации опто¬элек¬тронных систем". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. .

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,აგრეგირებული რეგულატორების სტრუქტურული სინთეზი (მოხსენებათა თეზისი)". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა".. 2010წ. შრომები, თბილისი, გვ. 382-384.

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი აბრეშუმის გზა - საქართველოს განვითარების ახალი შანსი და პერსპექტივა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (36) ტომი II გვ. 179-185.

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი მიზნები მდგრადი განვითარების სფეროში". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (40) ტომი I გვ. 24-30.

დ. ლელაძე. ,,ბიუროკრატიისა და ელექტრონული მთავრობის შედარებითი ანალიზი". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #4 (32) ტომი 1, გვ. 87-98.

მ. დემეტრაძე. ,,გარემო და ეკოლოგია“,. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვის მიმართულებით ჩატარდა სემინარი. 2016წ. .

გ. კალანდაძე. ,,გენდერი - სიყვარულის თანასწორობის შეცნობის პრობლემა". ,,მსოფლიო და გენდერი" - 4; პროფესორი, მაია ყიფიანი. 0წ. გადაცემულია დასაბეჭდად.

ფ. დიდებაშვილი. ,,გენდერულ ურთიერთობათა განვითარების ტენდენცია 21-ე საუკუნის ქართულ სინამდვილეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერება დეპარტამენტი, საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. 22-23 მაისი, 2015. ,,საისტორიო ვერტიკალები“, №32,თბილისი, გვ.72-77.

ნ. ქავთარაძე. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“, გვ. 157-159.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, შერაზადიშვილი ბესიკ. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ს. დოღონაძე. ,,ე.წ. საპრეზიდენტო არჩევნები კონფლიქტის ზონაში - უსამართლობა დემოკრატიის საფარქვეშ". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. გვ. 8.

ს. დოღონაძე. ,,ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტის მნიშვნელოვანი ფაქტორი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. გვ. 7.

ს. დოღონაძე. ,,ევროპის საბჭოს წვლილი საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. გვ. 6.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის პროცესების მოდელირება სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”.. 2010წ. საქართველო, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, გვ. 420-424.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,ელასტიკურობა და მისი გამოყენება ეკონომიკური ანალიზისათვის". სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. თბილისი გვ. 324-329.

დ. ლელაძე. ,,ელექტრონული მთავრობა, როგორც სახელმწიფოს ეფექტურად ფუნქციონირების გარანტი". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #4 (32) ტომი 2, გვ. 130-138.

ი. იაშვილი, გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო კომპანიების მენეჯმენტზე". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 115-116.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,თანამედროვე ეკონომიკური პროცესების ანალიზში სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების აუცილებლობა". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2012".

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი როლი ბიზნესში". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. . 2011წ. .