კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2002წ. კავკასიის მაცნე, 1, 118-122 .

ი. ოსაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობის სამართლებრივ-პოლიტიკური ასპექტები. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

R. Diakonidze. დასავლეთ საქართველოს დიდი მდინარეების მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო მეთოდიკა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2014წ. 27-30 სექტემბერი, 2014. გვ. 172-175..

ნ. ნადარეიშვილი. დასაქმების რეგიონული პრობლემები საქართველოში. გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. 2009წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, გამომც. "ინოვაცია". გვ.211-217..

მ. ყიფიანი, ყურაშვილი გუგული. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. 1 საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები", ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული . 2015წ. .

რ. ჩოგოვაძე. დასკანერებული გამოსახულებების კლასიფიკაციის შესახებ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბ. 80 წ. მიძღვნილი საერთაშ. სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის მოხენებების კრებული. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი.

ზ. ლაზარაშვილი. დაწნეხილი ჭაჭის ზოგიერთი რეოლოგიური თვისებების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“. 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 111-114.

ნ. კაპანაძე. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემის აღდგენით. . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . წ. გვ. 374-376.

ბ. ბერიტაშვილი. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემის აღდგენით. , 2010, . (თა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება",გვ. 374-376 .

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემების აღდგენით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“.გვ.374-376.

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია; 162-163 გვ..

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო სამსახურში. სამსახურში-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" ხელისუფლება და საზოგადოება"- . 2010წ. თბილისი, სტუ, გვ 5..

ე. ბარათაშვილი, მარიდაშვილი მანანა. დემოგრაფიული ცვლილებების მნიშვნელობა თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში. სტუ. მე–2 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014.,,ეროვნული ეკონომიკის განვიტარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’. 17–18 ოქტომბერი 2014წ. თბილისი. 2014წ. .

ი. ბერძენიშვილი, გ. კულუა, მ. გუმბერიძე. დენის უჩვეულო ქიმიური წყაროები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თბილისი, 5 ივნისი, გვ. 77.

ლ. ნიკოლაიშვილი. დეფექტების გავლენა შენობა–ნაგებობების დაძაბულ–დეფორმირებულ მდგომარეობაზე . სტუდენტთა 82–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისების კრებული. 2014წ. .

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. სტუ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული გვ. 396-400.

ლ. შაიშმელაშვილი. დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, 157–163.

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. სამეცნიერო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

თ. ნუცუბიძე. დიდსულოვნება შეუძლებელია სრულყოფილების გარეშე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები- 5“. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ. 18-22.

ნ. ქოჩლაძე. დიზაინის ახალი მიმართულება – ფსიქოდიზაინი. სამეცნიერო კონფერენცია - “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, სტუ. 2013წ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, გვ.124-133.