კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაზიაშვილი. ვენჩურულიბიზნესი-მსოფლიოეკონომიკისგანვითარებისმთავარიმამოძრავებელიძალა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება-2015“ . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ვერბალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების როლი ქართული წარმართული პანთეონის კვლევის საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები",სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 125-129.

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ვერბალური აგრესია, როგორც ერთ-ერთი ჟურნალისტური ხერხი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 2010წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 312-316.

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია -ერთიანი პროცესის ორი მხარე. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -5. 2016წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 70-76.

მ. შელეგია. ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია და რეკლამა. სტუ. 2014წ. კონფერენცია: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-4, თბ.2-5 ოქტომბერი, გვ.199-201.

С. Ломинадзе. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები . სტუ. 2008წ. Роль вербальной коммуникации в PR-.

С. Ломинадзе. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები . სტუ. 2010წ. Понимание как основа эффективной коммуникации.

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები [-1]. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები [-1]: საერთ. კონფ. მასალები, გვ. 46-51..

თ. ცომაია. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-854-5. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. II ნაწილი, струуктурно-семантическая и грамматическая характеристика фразеологических единиц современного английского языка. стр. 169. .

თ. თოდუა, თამარ თოდუა. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ბიზნესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2010წ. .

მ. ქუთათელაძე. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები და ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენის საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2", სტუ. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.277-282.

ვ. შუბითიძე. ვეფხისტყაოსანი და პოლიტიკა. შოთა რუსთაველი 850. 2016წ. .

ა. მგელაძე. ზოგადი ალგებრის გამოყენება სახეთა ამოცნობის მათემატიკურ თეორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები", სექცია - მოდელირება. 2008წ. .

მ. მამნიაშვილი. ზოგადი დებულებები საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შესახებ, საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია:„ სამართლის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. .

ნ. ჯორჯიკია. ზოგიერთი ასპექტი თეიმურაზ ბატონიშვილის თხზულებისა "მოგზაურობა ჩემი ევროპიისა სხვათა და სხვათა ადგილთა". მსოფლიო და კავკასია, 2011 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 101-102.

გ. ბელთაძე. ზოგიერთი ბიბლიური პერსონაჟების სტრატეგიული ურთიერთქმედების ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “მეცნიერება და რელიგია”. ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას. მოხსენებათა თეზისები. 2014წ. თბილისი, გვ. 74-76. .

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.119.გვ.16-20...

ი. ბაზღაძე. ზოგიერთი მიკროელემენტის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია- ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. /სტუ. წ. თბილისი, 2010, გვ. 189-191..

ზ. ყიფშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. ინფორმაციის დიდაქტიკა. 2014წ. შრომები.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება სიხისტისა და სიმტკიცის პირობების მიხედვით კოჭების განივკვეთების შერჩევის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფეენციის მოხსენებების თეზისები. წ. .