კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. დანელია, მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.35.

ზ. დანელია, გ.მელიქიძე. Расчет средних Скоростей в основном русле и на пойменных потоках. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг.Тбилиси. . 2000წ. გვ.41.

თ. ბაციკაძე, დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. расчетсооружений на динамические колебания с учетом линейного упрочнения материала. Yსაერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 0წ. .

Р. Самхарадзе, Е. Гварамия, Л. Гачечиладзе. Способы реализации метода активного обучения для преподавания изменений состояний процессов. "Информационные технологии 2008", ГТУ. 2008წ. Сборник докладов Международной научной конференции "Информационные технологии 2008", с. 298-301.

თ. ლომინაძე, თოდრია ვ., წერეთელი ი.. Стратиграфическое значение ископаемых остатков из среднемезозойских образований с.Цеси на фоне истории геологического развития региона . საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი. წ. პალეობიოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, გვ.7-9.

ნ. ხარშილაძე, Т.А. Пагава, М.Г. Беридзе, Л.С. Чхартишвили, Н.Ш. Харшиладзе, Н.И. Майсурадзе. Термостабильность наноразмерных металлоподобных включений в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами.. 2-я Международная конференция «Нанотехнологии» Нано – 2012, Тбилиси, Грузия, 19-21 сентября, 2012,. 2012წ. с. 200-200.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Течение с теплообменом при наличии фазовых переходов на стенке кольцевого канала. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამშენებლო ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–სამშენებლო მექანიკის პრობლემები.თბილისი.

З. Цицкишвили, Цицкишвили А. Р.. Фильтрация из пространственного осесимметричного водоема трапецеидального сечения. Труды Международной конференций /Проблемы механики с плошных сред/ Тбилиси. 2007წ. .

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г. и др.. Цифроввя телевизионная система адаптириуюшаяся к скачкам яркости. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции . 1974წ. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции .

ა. სურმავა, Шавлиашвили Л. У, Инцкирвели Л. Н, Тугуши Н. К, Табатадзе М. Численное моделирование уменшения солённости солонцевой почвы. Междун. научно-техн. конф. «Устойчивое развитие и охрана окр. среды». წ. Труды, ст.343-345..

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, К. Иорданишвили , Е. Хосрошвили. Экологическая надёжность срока эксплуатации водохранилищ Грузии. Международная научно-техническая конференция. წ. «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», Труды, ГТУ, Грузия,გვ. 277-280.

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280.

Р. Самхарадзе, Д. Чиковани. Экспертная система в управлении Грузинской энергосистемы. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили Между-нବродная научная конфе-рен¬¬¬ция "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление".. 2010წ. "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление". Тезисы докладов.. с. 162 - 163.

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, მ.ბედინეიშვილი, მ.სულაბერიძე. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . . 2010წ. .

მ. ბაქრაძე, ლაშა ობოლაძე. ადგილობრივი ინვესტიციები გარდამავალი პერიოდის საქართველოს ეკონომიკაში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ზ. კაპანაძე, მ. კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 'ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული, თბილისი. 2007წ. გვ. 168-172.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. 168–172.

თ. კვაჭაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ. ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. გვ. 168–172.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ.კვაჭაძე, ვ.ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში, მოხსენებათა კრებული ტომი I,გვ.168–173 .

ნ. თოფურია, ვარლამ ლეკიაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.