კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი თაზიაშვილი და I კურსის სტუდენტი ნათია მღებრიშვილი. . თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2012წ. .

ა. აბრალავა, null. თანამედროვე ცივილიზაციის ზოგიერთი აქტუალური გამოწვევა. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები"სტუ-ს და საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამართული საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. თბილისი, გვ.370-380.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. 2014წ. გვ. 187-189.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. გვ. 187-189.

გ. კიკნაველიძე, დავით ჯაბუა. თანამშრომლების მუშაობის 360 გრადუსიანი შეფასების სისტემა და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ენერგეტიკულ კომპანიებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ლ. ჩხენკელი. თარგმანი რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების ერთ–ერთი ფორმა ტექნიკურ სასწავლებლებში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, თბილისი/სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, I; 296-298.

ზ. გედენიძე, ტ.კვიციანი, მ.კუბლაშვილი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი. 2011წ. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე უოველწლიური კომფერენცია.

მ. მაისურაძე. თბილის-ქალაქი და ტრადიცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. საგამომცემლო სახლი .

რ. სვანიძე, ჯ. ჭინჭარაული. თბილისი-გორი-ხაშური-ბორჯომი-ახალციხე-ბათუმის გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემის მოდერნიზაცია.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ნ. გვენცაძე. თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. . 2014წ. .

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IVსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (არქიტექტურა და რეგულირება). 2005წ. კამარა, 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

თ. ღამბაშიძე. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 0წ. მეორე საერთშაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 3–4 ნოემბერი, 2017.

მ. მილაშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტაკიზაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია „არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის საერთაშორისო პრობლემები“. სტუ. 2014წ. .

მ. ფოჩხუა. თბილისის ურბანიზაციის განვითარების თანამედროვე ეტაპი და კულტურული მემკვიდრეობა. სტუ. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

გ. მიქიაშვილი. თბილისის ქალაქგანვითარების პრობლემები ევროპულ ურბანისტულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის კონტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge..

მ. მესხია. თბილისში ვაჭრობასა და სამეურნეო დაწესებულებებზე დაწესებული ოსმალური გადასახადები 1728 წ. "თბილისის ბვილაიეთის დიდი დავთრის" მიხედვით. სტუ. . 2011წ. მსოფლიო და კავკასია,.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბოენერგეტიკული ობიექტების ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების ოპტიმალური ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 200-202.

მ. გუდიაშვილი. თბოსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალები და XXI საუკუნე". 2011წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 34-35.

მ. ბერეჟიანი, ა. ბერეჟიანი, მ. თავართქილაძე. თბოცვლის პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 158-161..