კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2720 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IVსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (არქიტექტურა და რეგულირება). 2005წ. კამარა, 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

თ. ღამბაშიძე. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 0წ. მეორე საერთშაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 3–4 ნოემბერი, 2017.

მ. მილაშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტაკიზაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია „არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის საერთაშორისო პრობლემები“. სტუ. 2014წ. .

მ. ფოჩხუა. თბილისის ურბანიზაციის განვითარების თანამედროვე ეტაპი და კულტურული მემკვიდრეობა. სტუ. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

გ. მიქიაშვილი. თბილისის ქალაქგანვითარების პრობლემები ევროპულ ურბანისტულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის კონტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge..

მ. მესხია. თბილისში ვაჭრობასა და სამეურნეო დაწესებულებებზე დაწესებული ოსმალური გადასახადები 1728 წ. "თბილისის ბვილაიეთის დიდი დავთრის" მიხედვით. სტუ. . 2011წ. მსოფლიო და კავკასია,.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბოენერგეტიკული ობიექტების ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების ოპტიმალური ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 200-202.

მ. გუდიაშვილი. თბოსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალები და XXI საუკუნე". 2011წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 34-35.

მ. ბერეჟიანი, ა. ბერეჟიანი, მ. თავართქილაძე. თბოცვლის პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 158-161..

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ.. თეთრი ღვინის ოქსიდაციის პრევენცია და დაჟანგული ღვინის ანტიოქსიდანტებით და სხვადასხვა მასალით დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგია . სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. .

თ. ნუცუბიძე. თეოლოგიის სასწავლო ცენტრი 10 წლისაა. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები. 2011წ. გვ. 118-120.

ე. მაცაბერიძე, სარუხანიშვილი ა.. თერმოდინამიკური პარამეტრების სტანდარტული მოლური სიდიდეების ანგარიშის ადიტიურობის წესის მოდიფიცირებით მიღებული მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომები ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში . თბილისი.გვ.106-109 ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”ISBN 978-9941-14-807-1.

ლ. ქრისტესაშვილი, ვ. ხიზანიშვილი, ა. კაპანაძე. თვალის ს/წ ფორმები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, დ. ყიფშიძე. თვითმფრინავის ფრენის რეჟომების მართვის სისტემის მოდელირება. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კინფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", თბილისი . 2012წ. .

გ. ყურაშვილი, ლ. ვაშაკიძე. თნამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 . 2016წ. .

მ. სალუქვაძე. თოვლის ზვავები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.27-30.

რ. გაფრინდაშვილი. თომას მალთუსი და ერთსქესიანთა ქორწინების დემოგრაფიული ეფექტი. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო-სამეცნიერო აკადემია, „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

თ. ხოხობაშვილი. თრიალეთის და ყარაშამბის თასებზე ასახული სიუჟეტები - პრეისტორიულ მოვლენათა გამოძახილი. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ე. ხოსროშვილი. ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280. . . 2010წ. .

მ. სოსელია, ინასარიძე ლ., null. ინასარიძე “ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფოებრივ მართვას სრულყოფა სჭირდება”. სჭირდება”სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. 19-20 მაისი, თბილისი, 2017.