კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. ისრული ანძური ამწის აფეთქებად-შეუღწევადი და ნაპერწკალუსაფრთხო ელექტრონული მართვის ბლოკი. პროფესორების კ. კამკამიძისა და ი. მიქაძის დაბადებიდან 80 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2008.

მ. შელეგია. ისტორიით წინასწარმეტყველება. სტუ. 2011წ. კონფერენცია: მსოფლიო და კავკასია, მასალები,თბ.30-31 მაისი, გვ.108-109.

მ. გურამიშვილი. იუგოსლავიის კონფლიქტის სპეციფიკა. სტუ,"მსოფლიო და კავკასია",. 2016წ. .

ფ. დიდებაშვილი. იურგენ ჰაბერმასის კომუნიკაციური მოქმედების თეორიის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 0წ. .

მ. გურამიშვილი. კავკასიის კონფლიქტები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .

ი. კეცხოველი. კავკასიის კულტურათა პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. .

ე. შამანაძე. კავკასიის რეგიონალური კვლევის ანალიზი. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია,. 0წ. თბილისი 2016, 17 ივნისი, გვ. 45-48..

მ. შონია. კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემა(სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტით}. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია: საერთ. სამეცნ. კონფ. მასალები, გვ. 229-233..

ნ. ინანაშვილი, ქემოკლიძე ანა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი წყლები. სტუ-ს სტუდენტთა 76-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. .

თ. დევიძე, გეგენავა ნატო. კავკასიური ცივილიზაცია გლობალიზაციის კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია"/სტუ. 2017წ. .

მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე. კავშირი ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული ნანონაწილაკების ზომებსა და ელექტროქიმიურ პარამეტრებს შორის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქალი და XXI საუკუნე,თბილისი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 51-54.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. კავშირის მომსახურების ხარისხის ამაღლების გზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, გვ. 34.

ლ. გვენეტაძე. კაპიტალის სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები. მეორე საერთაშორისო ეკონონიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 107-109.

თ. ცინცაძე, მ.მიქელაძე. კარბამაზეპინი. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი 2014 გვ.83.

ქ. მახაშვილი, . დ.ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ.შ. ბიბილური, გ.ს. მჭედლიშვილი, , ნ.გ. ჩხუბიანიშვილი. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. თბილისი, 2010. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. კასპიის, კასპიის ზღვის, კასპიების და კავკასიის ლექსემათა ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

ნ. ასათიანი. კაცო... რაღაცა უბედურებამ გული აუცრუა ახლანდელ ყმაწვილებს...“ დარისპანის გასაჭირი რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. სტუ. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუ-ფლება და საზოგადოება“ N4 (24)., ტომი II.

ვ. გორდელაძე. კახეთის რეგიონის პატარძეულისა და წყაროსთავის თიხების მინერალოგიურ-ქიმიური თვისებები . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. 0წ. მასალების კრებული, თბილისი, გვ.125-129.