კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. ხიზანიშვილი. ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელიუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ღია დიპლომატიის ასოციაციის ჟურნალი, ხელისუფლება და საზოგადოება, #2(10), გვ. 237-242.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის V სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (არქიტექტურა და რეგულირება). 2006წ. კამარა, 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, . საერაშორისო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო” (2), . 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. აშშ–სა და ევროპის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. #2, გვ. 69.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი ეკონომიკა: მითი თუ რეალობა?. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. გვ. 354-360.

მ. ხუბუტია. ახალი ტიპის ქსოვილების დაპროექტებისათვის საჭირო ზოგიერთი საკითხი. სტუ. საერთაშორისო -სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. .

ა. ლებანიძე, ა.სოხაძე. ბაგრატის ტაძრის აღდგენა–გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებბის კონცეფცია. სტუ, საართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. წ. მოხსენებათა თეზისები, 64გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 270-273..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ზ.ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.270-273.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., დიაკონიძე რ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., წულუკიძე ლ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ბიზნეს პროცესების მართვის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნე-პროცესების მართვა". სტუ. 2011წ. გვ. 250-252.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ. წვერავა, მ.ხართიშვილიi. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელირების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. სტუ. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები~.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნესის სავალდებულო ნორმა - ეთიკა და ეტიკეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ბიზნესი და სამართალი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ. 255-259.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ირაკლი ციციშვილი და გურამ მირიანაშვილი). 2007წ. კამარა, 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ბლოკები და მათი გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადასაწყვეტად AutoCAD 2011 პროგრამული პაკეტით . სტუ. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-937-5 .

ნ. კუციავა, ნ. ძიძიკაშვილი, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი . 2010წ. გვ. 172–175.

ი. მოდებაძე. ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში ტალღური შემჭიდროვების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, პრაქტიკული რეკომენდაციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, 2გვ.

რ. მიშველაძე. ბრძოლა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსისათვის 1978 წელის 14 აპრილს, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2011წ. .

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ. . გადაადგილების განაწილება დრეკად-პლასტიკურ ზონაში. //მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . თბილისი . წ. ტომი I. გვ.262-264 .