კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. მასობრივი ინფორმაციების საშალებების როლი კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში კავკასიაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეი. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები..

ო. შონია, თ. ჯაგოდნიშვილი,, კ. ოდიშარია. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და მასკომუნიკაცია სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 40-44 . 2011წ. N1(10), .

ო. შონია, ჯაგოდნიშვილი თ.,, ოდიშარია კ.. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 54-55.

კ. ოდიშარია, ო.შონია, თ,ჯაგოდნიშვილი. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

ზ. კვეტენაძე. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობებში. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. წ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. კონფერენციის მასალები.

თ. აბულაძე. მაღალმწარმოებური პრობლემურად-ორიენტირებული მულტიპროცესორის აგების ერთი მეთოდის შესახებ. საკავშირო კონფერენცია "ფუნქციონალური ოპტოელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში და მართვის მოწყობილობებში, საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. ქ. თბილისი, 4 გვ..

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკის ელ. მავთულების მიღება და კვლევა. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასო-ციაციის მეორე სა¬ერ-თაშორისო კონ¬ფერე-ნცია და გამოფენა. 2009წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22),გვ.45-53.

ა. ტაბატაძე. მაღლივი ნაგებობის არაწრფივი სეისმური რხევები,როცა ნაგებობა თითოეული სართულის ფარგლებში მუშაობს ძვრაზე.. სტუ 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი 2011წ.. 2011წ. გვ.11.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. მაცივარ-აგენტების პროგრესის თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 389–391.

ნ. ინანაშვილი, ბერიძე გიორგი. მდ. არაგვის წყალშემკრები აუზის სელური ნაკადების დახასიათება. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოაბასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 155.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, 2010, გვ. 155 – 159.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ.179-181.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, გვ.179-181.

. მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 117, გვ. 128-131.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., შავლაყაძე მ., წულუკიძე ლ.. მდ. ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. . 2010წ. თბილისი, გვ.194-197..

მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.128-131, თბილისი.