კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. მომხმარებლისათვის მეგობრული ინტერფეისის დამუშავების ზოგიერთი საკითხი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 185-188.

ნ. თოფურია. მონაცემთა ბაზის რეალიზაცია ორგანიზაციის ინტერნეტ-პორტალისთვის. ი. ფრანგიშვილის დაბადების წლ. მიძღვნ. VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, ნ. ზაქარიაშვილი, ბ. მეტრეველი, ა. ბერეჟიანი. მონაცემთა შეგროვების კომპიუტერული სისტემის გამოყენება ნარჩენი ბიომასის ფერმენტაციის პროცესის შესასწავლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 154-157..

გ. ანანიაშვილი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 215-220.

მ. ბაქრაძე, ბექა ერაძე, გელა ხარაბაძე. მონოპოლიური ბიზნესები – ადგილობრივი საინვესტიციო რესურსების ფორმირების შემაფერხებელი ფაქტორი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

რ. შენგელია. მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. . 2008წ. 18-19 ნოემბერი.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემა და ინვესტიციების როლი მის გადაჭრაში. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. .

მ. ახობაძე. მოსაზრებანი მეცნიერების ბიბლიური საფუძვლების შესახებ. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 618-621.

თ. იაშვილი, ჟ. თაბაგარი. მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელისშემშლელი ფაქტორები ადგილობრივ თვითმმართველობაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება".

მ. ლოსაბერიძე, თ. ბაციკაძე თ. კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მომქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია `უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები~.შრომები. თბილისი, 2007, 27-28 ოქტომბერი . 2007წ. გვ. 59-64.

გ. გოლეთიანი, ზ. მჭედლიშვილი, თავხელიძე დავით, კუბლაშვილი ზურაბი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის პირდაპირი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთ. კონფერენცია, გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. შრომათა კრებული, თბილისი.

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება : „ კულტურის ფენომენის ინტერპრეტაციათა ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ღია დიპლომატიის ასოციაციის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება-2010“ . წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: კოლოკაციები დიპლომატიურ ტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ღია დიპლომატიის ასოციაციის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2011“. წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ჩიქვინიძე ი.. მოხსენება: „ დარგობრივი კომუნიკაცია - სოციალური ფენომენი“. II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ,,ციფრული ტექსტი – კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალება და მისი ფუნქციები“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ხელისუფლება და საზოგადოება“. სტუ, თბილისი.. წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: Fachsprache vs. Gemeinsprache. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“/ სტუ, თბილისი . წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ”ტრანსლაცია როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ტრანსლატორის კომპეტენციები კულტურაში” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტისსაერთაშორისო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია” . წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტები: გიორგი შანშიაშვილი და ანა გიგილაშვილი. . მრავალბირთვიანი პროცესორ ნეჰალემის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. მრავალდონიანი დიპლომატია. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება,. 2016წ. .

დ. ჯანყარაშვილი. მრავალკვანძოვანი წინასწარდაძაბული ვანტური სისტემის ზიდვისუნარიანობის, დატვირთვის სახეობის და წინასწარდაძაბვის გავლენის შესწავლა.. სტუ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. შრომები 4-5.