კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი, ჩიქვინიძე ი.. მოხსენება: „ დარგობრივი კომუნიკაცია - სოციალური ფენომენი“. II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ,,ციფრული ტექსტი – კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალება და მისი ფუნქციები“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ხელისუფლება და საზოგადოება“. სტუ, თბილისი.. წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: Fachsprache vs. Gemeinsprache. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“/ სტუ, თბილისი . წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ”ტრანსლაცია როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ტრანსლატორის კომპეტენციები კულტურაში” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტისსაერთაშორისო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია” . წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტები: გიორგი შანშიაშვილი და ანა გიგილაშვილი. . მრავალბირთვიანი პროცესორ ნეჰალემის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. მრავალდონიანი დიპლომატია. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება,. 2016წ. .

დ. ჯანყარაშვილი. მრავალკვანძოვანი წინასწარდაძაბული ვანტური სისტემის ზიდვისუნარიანობის, დატვირთვის სახეობის და წინასწარდაძაბვის გავლენის შესწავლა.. სტუ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. შრომები 4-5.

დ. ჯანყარაშვილი, ი. კაკუტაშვილი, ზ. ცისკარიშვილი, ა. ნაცვლიშვილი. მრავალსართულიანი კარკასული შენობის სეისმურ დატვირთვაზე გაანგარიშების შესახებ.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი. ”სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია” მოხსენებათა თეზისები. თბილისი.. წ. სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია თბილისი..

ე. ხახუტაშვილი, ქეთევან აბაშიძე. მრეწველობაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისას მარკეტინგული კვლევები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები;290-292გვ.ISBN 978-9941-14-807-1.

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, სტუ, თბილისი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია’’ კრებული.

რ. ქინქლაძე, რ. ქინქლაძე. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია” . წ. კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის (თეზისები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", სტუ, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. გვ. 150-152.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცბიერო კონფერენცია ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’. 2003წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’ კრებული.

თ. წერეთელი. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2017წ. .

С. Ломинадзе. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2016წ. PR-коммуникация в современном обществе.

ს. ლომინაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2011წ. მასობრივი კომუნიკაციის გავლენა სოციალურ-ფსიქოლოგიურ პროცეზებზე საქართველოში.

ე. შამანაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია,“მსოფლიო და კავკასია. 0წ. თბილისი, 2015, 22-23 მაისი, გვ. 86-89..

ს. ლომინაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. წ. მასობრივი კომუნიკაციის გავლენა სოციალურ–ფსიქოლოგიურ პროცესებზე საქართველოში.

ზ. მიქაძე, ზ. გასიტაშვილი, კ. ოდიშარია, თ. ჭუმბურიძე. მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთერთი ძირითადი ფაქტორი. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ. . 2010წ. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. შრომები. გვ. 334-342. ISBN 978-9941-14-942-9..

კ. ოდიშარია, ზ.გასიტაშვილი, ზ.მიქაძე, თ.ჭუმბურიძე. მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა,როგორც ქვეყნის მდგრადი გავითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება მართვა", შრომები. გვ.334-342.