კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ზუბიაშვილი, ჯ. კანკაძე. მ ედილაშვილი. გადაზოდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 2005წ. #2. გვ. 276-281. 1512-1003.

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. გვ. 34.

მ. ყიფიანი. გაყინული კონფლიქტების ტრანსფორმაციები. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი-რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი, ორგანიზებული კონფლიქტების ტრანსორმაციისა და მშვიდობის მშენებლობის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული, შვეიცარია ბერნის უნივერსიტეტი. 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. გენდერი და ლიდერობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 30-35.

მ. ყიფიანი, კვესელავა ქეთევანი. გენდერი: პრობლემები და პერსპექტივები. სოციალურ-მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. ,,მსოფლიო და კავკასია", გვ.43-46.

ლ. მეტრეველი. გენდერული განათლება, როგორც პედაგოგიური სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილსი. 2015წ. .

მ. ყიფიანი, ქუთათელძე რუსუდანი. გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ეტაპი საქართველოში. სტუ ,,მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. .

მ. ყიფიანი. გენდერული როლების ცვლილებები პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობის პერიოდში. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია. 2014წ. სტუ-სა და ევროინტეგრაციიც პროცესების შემსწავლელი ცენტრის მიერ ორგანიზებული თბ.სტუ .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის, ჟურნალის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2010წ. .

მ. ყიფიანი. გზა ,,პასტორის ქალიშვილიდან" მსოფლიო მნიშვნელობის პოლიტიკურ ლიდერამდე (ანგელა მერკელი)". სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი", თბ. სტუ. 2015წ. .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაცია და კავკასია - "პრომეთეს უცნაური ხეტიალი". სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, საზ.მეც. დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, , გვ. 181-182 .

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური ტრანსფორმაციები და თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. "მსოფლიო და კავკასია". გვ. 226-229.

მ. ყიფიანი, ყურაშვილი გუგული. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. 1 საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები", ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული . 2015წ. .

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია; 162-163 გვ..

ლ. ზამბახიძე, ლ. ნიკოლაიშვილი. დეფექტების გავლენა შენობა–ნაგებობების დაძაბულ–დეფორმირებულ მდგომარეობაზე . სტუდენტთა 82–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისების კრებული. 2014წ. .

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. სამეცნიერო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2011წ. ISBN 978–9941–14–942–9, 2011, 1 - 4 ნოემბერი, გვ. 47-50 .

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, საქართველო, სტუ, თბილისი 1-4 ნოემბერი, 2010, გვ. 85-86 .

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის მდგრადობის ნაბეჭდი საკითხები . სტუ. 2010წ. აკ. ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლისთავთან მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

მ. ბაქრაძე, ირაკლი შონია. დროის მენეჯმენტი – მისი როლი და თავისებურებები მშენებლობის მენეჯმენტში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.