კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #3 2014 წელი გვ. 299-302 .

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები, გვ. 23-25..

ე. გვენეტაძე. მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოთა ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში”. . მსოფლიო და კავკასია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მსოფლიო და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ლ. კახიანი, დოქტორანტი გერასიმე ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სტუ, 79–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. სტუდენტთა 79–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. კახიანი, მაგისტრანტი გიორგი ბობღიაშვილი. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სტუ, 79–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. სტუდენტთა 79–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მამნიაშვილი. მტკიცებულებათა მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პროცესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ლოსაბერიძე. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი . 2001წ. გვ. 149-153.

მ. ლოსაბერიძე. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 4-5.07, 2001. გვ.149-153.. 2001წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი გვ.14. 9-153. 4-5.07, 2001.

ს. გრიგალაშვილი. მულტიკულტურალიზმი, როგორც პოლიტიკური პროექტი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2011წ. .

ი. მოსაშვილი. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული, 373–375გვ..

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიებით. IV-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. 120-128.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების , მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ. 314-317.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. დვალიშვილი. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, თბილისი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ.. მყიფე-პლასტიკური მასალებისათვის რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, კავშირი `თეორიული და გამოყენებით მექანიკაში სააქართველოს ეროვნული კომიტეტი~; საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი; კ. ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კვლევითი ინსტიტუტი. წ. სამენიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ #3(18). . გვ.6-12..

ნ. რატიანი, მ. ლურსმანაშვილი, ნ. დათიაშვილი. მშენებლობისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება ბუნებრივი წიაღისეულის შენარჩუნების რაციონალურად გამოყენების საქმეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. საერტაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ნ. ასათიანი. მშვენიერება სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა; თვალსაზრისთა სისტემა. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2011წ. .

მ. სირაძე, ვ. თვალიაშვილი . მცენარეული ზეთების რაფინირების პროცესზე მოქმედი ფაქტორები. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია (თეზისების კრებული) . 2017წ. თბილისი.

მ. სირაძე, . ლ. მოსიაშვილი . მცენარეული კაროტინი. სტუ-ს 78-ე ღია საერ-თაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თბილისი.