კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიებით. IV-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. 120-128.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების , მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ. 314-317.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. დვალიშვილი. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, თბილისი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ.. მყიფე-პლასტიკური მასალებისათვის რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, კავშირი `თეორიული და გამოყენებით მექანიკაში სააქართველოს ეროვნული კომიტეტი~; საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი; კ. ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კვლევითი ინსტიტუტი. წ. სამენიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ #3(18). . გვ.6-12..

ნ. რატიანი, მ. ლურსმანაშვილი, ნ. დათიაშვილი. მშენებლობისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება ბუნებრივი წიაღისეულის შენარჩუნების რაციონალურად გამოყენების საქმეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. საერტაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ნ. ასათიანი. მშვენიერება სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა; თვალსაზრისთა სისტემა. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2011წ. .

მ. სირაძე, ვ. თვალიაშვილი . მცენარეული ზეთების რაფინირების პროცესზე მოქმედი ფაქტორები. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია (თეზისების კრებული) . 2017წ. თბილისი.

მ. სირაძე, . ლ. მოსიაშვილი . მცენარეული კაროტინი. სტუ-ს 78-ე ღია საერ-თაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თბილისი.

მ. ნიშნიანიძე. მცენარეული ნედლეულის შემცველი ელექსირები და მათი რეცეპტურები. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015. 2015წ. 2015. გვ.87.

თ. როსტიაშვილი, პაჭკორია შ.. მცირე ბიზნესის მიკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა, თბილისი. 2011წ. .

ნ. ჭიკაიძე. მცირე და საშუალო საწარმოების ბიზნეს-გარემოს სახელმწიფოებრივი რეგულირების ინოვაციური მეთოდები . სტუ,საერთაშორისო კონფერენცია,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“.. 2011წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი დეტერმინანტები და მიმართულებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა, თბილისი. წ. თბილისი,315–317.

ნ. ჭიკაიძე. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ცანავა. მცირე სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2013წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.39..

მ. წვერავა, გ. ლომინეიშვილი, ლ. გვასალია. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. 330-332.

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. ზ.ციხელაშვილი.გ.ბერძენაშვილი.. მცურავი ტალღაჩამქრობის (დემფერის) მოქმედების მათემატიკური მოდელირების განხორციელების მეთოდიკის შესახებ.. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.40-44 ISSN 1512-2344.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, რევიშვილი თემური, ღვაჩლიანი თათია. მწვანე ბაიხის ჩაის წარმოების ახალი მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. კონფერენციის შრომათა კრებული. გვ.201–204.