კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეუ ლისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.320-323, თბილისი.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია (გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება). 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.შრომები.ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.320-323.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის წიდასაყარის მარტენის წიდის თავისებურებების შესწავლა. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული გვ.50.

ნ. დურმიშიძე. რუსული პოლიტიკური აზროვნება და კავკასიის არჩევანი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 54-55.

მ. სირაძე, თ. ბოჭორიშვილი. რუტინის მცენარეული წყაროები. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი .

ლ. იმნაიშვილი. ს.პედროლო, ი.ფრანგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების კომპლექსური ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115-116. . . 2010წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ISSN-978-9941-20-0977. ტ. 1, გვ.240-243. საქართველო, თბილისი.

გ. ზედგენიძე, ა. ფრანგიშვილი. საავტომობილო ნაკადების მოდელირება პარამეტრების კონტროლი და გამტარუნარიანობის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი"236-239 გვ..

. საბანკო პროცესების მართვის სრულყოფის მოდელები და მიდგომები. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”, სტუ. . წ. თეზისების კრებული, თბილისი. გვ. 74-76.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მაია სახლთხუციშვილი, მარინა გედევანიშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირთადი . 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 207-214გვ.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. IV სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. გვ.97.

ზ. ვაშაკიძე, მ.მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 3 გვ..

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ზ. ვაშაკიძე, გ. სომონგულაშვილი. საგადასახადო სისტემა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკურიასოციაცია, ჟურნალი . წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2 გვერდი..

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

თ. თოდუა. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კოპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .