კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ო. დუდაური. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები”, თბილისი. 2010წ. .

თ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე, გ. ლაღუნდარიძე,, მ. წიქარიშვილი.. `საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები”. . . წ. საერთაშორისო კონფერენციის `მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები” შრომები ტ.1 გვ. 164-170;.

В. Звиадаури, С. Яшвили. Разработка и применение комбинированных технологических методов покрытия-смазывания. . междун. научн. техн. конф./Дорожно-трансп. И-т,. 2007წ. Труды # 3, ISSN.1512-1003; с. 66-69.

ვ. ზვიადაური, იაშვილი სულხან, დგებუაძე თამაზ. Development and application of new energy-saving combined technological methods of covering-greasing. . Proceedings of the international scientific conference “Problems of control and power engineering”. 2004წ. Tbilisi, 5 p. .

L. Jikidze. Unsteady magnetohydrodinamic flow of low-conductive liquid in a neighborhood of infinite rotary porous plate in case of variable suction velocity. Ilia Vekua-100, ISAAC Conference.Complex analysis, partial differential equations and mechanics of continua.Tbilisi, Georgia . 2007წ. .

Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. . . Международная конференция “Проблемы управления и энергетики“. 2004წ. Сб. докладов, 5 с.

ლ. ჯიქიძე. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи . International conference "Non-classic problems of mechanics", Kutaisi, Georgia . 2007წ. .

В. Звиадаури. Управление рабочими процессами в вибрационных транспортно-технологических машинах.. Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. 2004წ. Сб. докладов, Тбилиси, 5 с..

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. ბიზნეს-დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 265-270.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები. საერთაშ. სამეცნ.-ტექნ. კონფ./საგზაო-სატრანსპორტო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები № 3, ISSN.1512-1003; გ. 79-81.

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. . შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში”, გვ.95-98.

ქ. მახაშვილი, თ. ძაგანია, ვ. ფადიურაშვილი, , ნ. იაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის კონტროლის ტიტრომეტრული მეთოდი და ანალიტიკური მოწყობილობა.. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016, შრომათა კრებული, ნაწილი II, გვ. 516..

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“, . საერაშორისო კონფენენცია,(მაჩაბლის ფონდი და გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი). 2013წ. .

ზ. კვეტენაძე. "კულტურის პარადოქსი" XX საუკუნის 20-30-იან წლებში და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 2015წ. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში"..

ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ი. კეცხოველი. ,,Georgian Public Figures in America in the 1th half of the 20th century. Sientific Center for Historical, Ethnological, Religious Studies and Propaganda, American Studies Direction Faculty of Humanities International Black Sea University in Cooperation with Georgian Association for American Studies. 2008წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Грузия, Глобализм, общность интересов”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა”, თბილისი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა” . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. .

მ. ყიფიანი. ,,აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადაპტაცია ახალ სოციუმში" (რუსულად). არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. 2006წ. კავკასიის არქეოლოგია,ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა, საერთ. სამეც. კონფერნციის მასალები, 67-70 გვ..