კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4205 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Tsintsadze, N.Gegeshidze N.Tabuashvili T.Tsintsadze D.Lochoshvili N.Kilasonia. 1. The way of coordinacion of ortho-aminopyridine metilderivatives with metals (influence of solvent on the ability of complexcreation) . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”. 2012წ. 154.

ა. კირთაძე. 1. Workshop on Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi, 2008.. . 0წ. .

მ. ხარხელი. 1. საქართველოს კაპკოიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივი მართვისა და რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ი. მახარაშვილი, ე. ბარათაშვილი. 1. „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის ნაწილი“.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. . 2017წ. 12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გურამიშვილი. 1.Conflict in the system-information studies problem. NATO/OTAN science for peace and security(SPS) north Atlantic treaty organization. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი. 10. „ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 5-6 ივლისი ბათუმი-ხიხანის ხეობა. გვ.458-461.

L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia. 10B-based materials for neutron-shielding. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci. (June 4–6, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Proc. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci., Tbilisi: Meridian, 188-202.

Т. Сулаберидзе. 14. О задаче нахождения наилучшей в среднеквадратическом смысле линеой оценки для нелинейно преобразованных гауссовских процессов. ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани. 1986წ. тезисы докладов , ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани, 1986, «Мецниереба», Тбилиси, стр.53.

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი, ზ. ალავიძე, გ. წითლანაძე, რ. ქაცარავა. 15 ბიოკომპოზიციური საშუალებების ”ფაგობიოდერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და ეფექტურობა. საქართველოს ფიზიოლოგთა II ყრილობა,. წ. გვ.181-182.

ი. მახარაშვილი. 17. „კატეგორიების მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ბიზნესპროცესები“. . სოხუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2017წ. 3-4მაისი 2017 წ. 309 გვ..

ი. მახარაშვილი. 19. “FOR FOREIGH REGIONAL MANAGEMENT ISSUES”„საზღვარგარეთის რეგიონალური მენეჯმენტის პრობლემებისათვის. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

M. Alania, N. Kavtaradze, K. Shalashvili, T. Sagareishvili, I. Dadeshidze, E. Kemertelidze. 195. Chemical composition of some biological active substances of plant origirn // . ქუთაისიThe problems of bio-safe food and business environment”, . 2010წ. Complete works “p. 135-138..

М. Аланиа, Кавтарадзе Н. Ш., Шалашвили К. Г., Сагареишвили Т. Г., Дадешидзе И. А.. 196. Вторичные метаболиты в растениях флоры Грузии и их биологическая активность Грузии.. IV Международный конгресс «Здоровье и Лекарство», VI Национальный конгресс аллергологии и Ассоциации клинической Иммунологии» 1-3 октября, Тбилиси- Цхалтубо. 2010წ. Тезисы докладов, 2010, с. 28. .

M. Tsintsadze, N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, T.Giorgadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. 2. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU . 2007წ. P.43.

ი. მახარაშვილი. 20. ” THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF EUROPEAN GLUSTERS”„სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმაციაში“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

მ. დარჩაშვილი. 2012-2016 წლების საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯევბული პოლიტიკური სუბიექტების საპროგრამო დოკუმეტების შედარებითი ანალიზი, („ქართული ოცნება“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“), . თსუ. 2016წ. .

ნ. ბარდაველიძე. 2016 წელს, სამხრეთ კავკასიაში რომის პაპ ფრანცისკეს ვიზიტის მიზანი და შედეგი. დ.აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია,გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 0წ. .

I. Makharashvili, სულაშვილი მალხაზი, ფხაკაძე ციური. 3. International Science Index Vol: London, United Kingdom, May 23-25, 2016. „The Decision-Making Mechanisms of Tax Regulations in Georgia“„საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები გადასახადების რეგულირებაში“. 2016წ. მაისი 23-25, 2016.

ა. დიღმელაშილი. 3. დიღმელაშვილი ა. „ჩიკაგოს სკოლა ამერიკულ არქიტექტურაში“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014. 4. დიღმელაშვილი ა. „ სანახაობის საიდუმლო სამყარო საბალეტო თეატრში“. ვ.ჭაბუკიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალის ფარგლებში სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია. 2014. 5. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015. 6. დიღმელაშვილი ა. „ დრამატული თეატრის არქიტექტურა“. ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მეორე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი ვ.ჭაბუკიანის 105 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი. სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2015. 7. დიღმელაშვილი ა. „ვიკტორ შრეტერი-საიმპერატორო თეატრების მთავარი არქიტექტორი“. ვ.ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მესამე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი . სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2016. . . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 0წ. .