კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქარქუსაშვილი, გოგოლაძე ხ., შენგელია თ., გოგონაია ი.. არაორგანულ მატრი-ცაზე იმობი-ლი¬ზებული აზოტშემცველი საღებ-რე¬ბის სინ-თეზი. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა . 2016წ. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 133-134..

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., სულაძე ი.. არაორგანული მატრი-ცის დამუ-შა¬ვება სი-ლიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით.. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ-ცია. ინოვაციური ტე¬ქ¬ნოლოგიები და თანამედროვე მასა-ლები. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ¬ციის შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 375-377.

ი. სულაძე, ზ.გელიაშვილი. არაორგანული მატრიცის დამუშავება სილიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.357-377.

ზ. ყიფშიძე. არარიცხვითი მოვლენების რაოდენობრივი შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები” , თბილისი. 2011წ. სამეცნიერო შრომები.

გ. ანანიაშვილი. არარიცხვითი მონაცემების წარმოდგენა. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `კომპიუტერული მეცნიერება, სწავლების მენეჯმენტი, ახალი ტექნოლოგიები სწავლების პროცესში. 2011წ. შრომების კრებული, თელავი-თბილისი, გვ. 11-15..

რ. ცინცაძე. არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის. თბილისი უნივერსიტეტის 2-ე საერთაშორისო კონფერეცია "გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში". 2010წ. გამ. "თობალისი", გვ.192-196.

ი. ჟორდანია, წოწონავა-დურგლიშვილი თ. არატრადიციული , განახლებადი რესურსები - ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივა. „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითა-რების პერსპექტივები“. IV საერთაშორისო სამეცნიე-რო კონფერენცია 29 ოქტომ-ბერი 2016 წ. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. საქართველო, ქუთაისი. 2016წ. გვ.110-113.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. არატრადიციული განახლებადი რესურსები – ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივა. IV საერთაშ. სამეცნ. კონფერ. „ენერგეტიკა – რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,. 0წ. , 29 ოქტომბერი, 2016, ქუთაისი ISBN 978-9941-453-03-8 გვ.108–110.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. არატრადიციული განახლებადი, ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. სტუ-ს შრომები ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’. 0წ. თბილისი, 2012 ISBN 978-9941-20-097-7 გვ. 157–160.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. არატრადიციული ენერგიის წყაროები XXI საუკუნის ალტერნატივა. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “ქალი და XXI საუკუნე”. . 0წ. თბილისი, 2011 ISBN 978-9941-14-941-1 გვ.167-170.

ლ. პაპავა. არატრადიციული ენერგიის წყაროები XXI საუკუნის ალტერნატივა. საერთაშორისო კონფერენცია ქალი და XXI . 0წ. .

თ. მუსელიანი, ქათამაზ ირმა, ბახტაძე მამუკა. არაწრფივი დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.24–28.

რ. ქაცარავა, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, V.Torchilin. არგინინშემცველი, პოლიეთილენგლიკოლის მსგავსი ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონები და მათი ნანო-კომპლექსები დნმ-თან. Nanochemistry and nanotechnologies, 1st International Conference, Tbilisi 23-24 March 2010, Collect. of Abstracts, P.31-32. წ. .

მ. ლომიძე. ართ ბუხვალდი-ფელეტონისტი.. .ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 230-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ამერიკათმცოდნეობის მე-8 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 4-6 მაისი, 2006. . 0წ. .

. არიან ქართლი. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მანგლელი მიტროპოლიტის ანანია ჯაფარიძის წიგნის "არიან ქართლის" განხილვისადმი. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. აკად. პ. გამყრელიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/თბილისი, ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. .

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა VI სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის და მუსიკის როგორც სინტაქსური სისტემების საერთო სემიოტიკური მოდელის შესაძლებლობის შესახებ (პიტერ ეიზენმანის კონცეპტუალური არქიტექტურის მაგალითზე). ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. მილაშვილი. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა V სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. არჩილ ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. .