კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კაიშაური. გრეიპფრუტის ნაყოფების ქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2014წ. ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. გვ. 53-55.

თ. კვარაცხელია, ნინო უნდილაშვილი. გრუნტის ფერდოს ზღვრული - წონასწორული მდგრადი ფორმა ჰიდროდინამიკური წნევის ძალის გათვალისწინებით. სსაუ „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2010წ. სსაუ საერთაშორისო კონფერენცია გვ. 364-366..

მ. მილაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი.. 2010წ. თბილისი 23-24 მარტი გვ. 103-105..

ნ. ჯალიაბოვა, ლომაშვილი ნ. დაავადებათა დიაგნოსტირების და მკურნალობის მეთოდის არჩევის კომპიუტერული მოდელირება. მედიცინის და ბიოლოგიის1-ლი კავკასიური სიმპოზიუმი , ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწფო უნივერსიტეტი, საქატთველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 1999წ. მედიცინის და ბიოლოგიის1-ლი კავკასიური სიმპოზიუმის თეზისები, გვ.71.

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, გ. ელიავა, ნ.სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ ქუთაისი ..

ნ. ხაზარაძე. დავით ხახუტაიშვილი - თვალსაჩინო მეცნიერი, ნათელი პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის კომისიის და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების საიუბილეო სხდომა, მიძღვნილი ედუარდ მენაბდის დაბადების 80 წლისთავისადმი. 2008წ. .

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი ტორონჯაძე, დავით ჯაში. დამახინჯების სიმძლავრეები ელექტრულ ქსელებში და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, შრომების კრებული, გვ.139–145.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე. დამახინჯების სიძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივი დატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ ქსელებში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.3–6.

ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ''Cotonmat''–ის საშუალებით.. მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ''გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. .

ნ. ჭითანავა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა - ინტეგრაციული პროცესების გაძლიერების ეკონომიკური სივრცე. საბაზრო . ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი III "მეცნიერება", 2003 წ.. 2003წ. 8 გვ..

ლ. ჩხიკვაძე, ზ. ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. დარიშხანის სულფიდური მადნების დაჟანგვითი გამოწვის მყარი ნარჩენებით ნიადაგის დაბინძურების ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერეცია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. თბილისი 2010 140-141,საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დასავლეთის იდეა ქართულ პოლიტიურ ცნობიერებაში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

ი. ქვარაია. დასაქმებაში ხელშეწყობა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. .

გ. ყურაშვილი, მ. ყიფიანი. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები გვ. 151-154.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ. 46-50.

ლ. მაისაია, ხ.კიკნაძე. დაშრობითი მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება. I საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება გვ. 188-190.

გ. ყირმელაშვილი. დაწნევიანი ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების დაცვა დაუმთავრებელი რეჟიმებით გამოწვეული დაზიანებებისაგან . საერთაშორისო სიმპიზიუმი “მყარი დეფორმირებადი სხეულების მექანიკა”. სტუ, 4-6 ნოემბერი, 1998, თბილისი. 1998წ. გვ. 98.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენცია.. 2008წ. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.