კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, მ. მესხიშვილი, ა. ზივზივაძე. დეზომორფინის კუსტარულად მიღებისათვის გამოყენებული ნივთიერებებისა და სინთეზის პროდუქტების კრიმინალისტიკური კვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და დარემოს დაცვა“ . 2016წ. ქუთაისი, გვ. 160-164.

რ. ცინცაძე. დელიქტური პასუხისმგებლობის საფუძვლები. თბილისის უნივერსიტეტის I საერთაშორისო კონფერეცია "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები". 2009წ. გამ. "თობალისი", გვ. 237-242.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე სიღარიბის გავლენის ნეგატიური შედეგები.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკად. პ. გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავი. ქ.თბილისი.

ე. ბარათაშვილი. დემოგრაფიული ტენდენციები და მენეჯმენტი. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 1 პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. ,,მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები და კვლევები’’. 24-25 ივნისი, 2015 ბათუმი.

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ხმალაძე, გ.მიქაძე. დიაგნოსტიკური ტიპის ექსპერტული სისტემა "EXPRESS". საქ. მეცნ. აკადემიის ა ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები",მოხსენებათა კრებული, სასტენდო მოხსენება, თბილისი, 2004წ, 4 გვ.

თ. მახარაშვილი. დიდი ქალაქების სატრანსპორტო პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, კაიზერსლაუტერნის ტექნიკური უნივრსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი. წ. კრებული თბილისი , კაიზერსლაუტერნი.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, null. დინამიკური სისტემებისექსპლოატაციის ეფექტურობის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა"/ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 475-477.

ო. შონია, თოფურია ნ.. დინამიური თეორემის რეალიზაცია კორპორაციის ინტერნეტ პორტალში. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, . 2017წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. დირიხლეს ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა სინგულარული ინტეგრალის აპროქსიმაციის მეთოდით, ნებისმიერი გლუვი კონტურით შემოსაზღვრული არისათვის . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ნაწილი II, 2-4 ივნისი . 1997წ. გვ. 206.

მ. გოგბერაშვილი, ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.132-136.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", გვ. 285-291.

გ. აგლაძე. დისპერგირებული ელექტროდული სისტემების გამოყენება ნედლეილის ელექტროქიმიური გადამუშავების პროცესში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თატბირ–სემინარი, ქუთაისი. წ. ბუნებრივი რესურსები და მეორადი ნედლეულის გამოყენება.

ნ. ქებაძე. დისპერსიული სისტემები წამლის კონტროლირებადი გამოყოფისათვის. ქალი და 21 საუკუნე. 2011წ. 90-92.

გ. ჩაჩანიძე. დისტანციური განათლების ინტერდისციპლინარული პროცესების მოდელირება. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი, 2016.. 2016წ. .

შ. დოღონაძე. დისტანციური სწავლება – მომავლის პერსპექტივა თუ რეალობა . შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების სამინისტრო . 2007წ. აბრეშუმის გზის მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გვ.83-86.

რ. გოგიბერიძე, თ. კვირიკაშვილი. დიფერენციალური განტოლების ცნების შემოტანის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების აქ ტუალური პრობლემები“. 1999წ. გვ. 17-18 .

მ. ვეფხვაძე, ა. გერასიმოვი რ. კაზაროვი ი. ლომიძე დ. ქიმერიძე ე. მაზიაშვილი. დიფუზიის მექანიზმი ნანოსტრუქტურებში. საქართველოს ოპტიკის ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი სოტეკი, ფოტონიკა. 2005წ. გვ. 40-42.

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015.. 0წ. .