კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია. ბიოღვინის მიღების ძველი ქართული მეთოდი . კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. გვ3.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ბიოღვინის მიღების ძველი ქართული მეთოდი. კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. .

გ. გორდაძე, ნ. ნიორაძე, ნ. ქოიავა. ბიპოლარული ელექტროდის ზედაპირზე პოტენციალის და დენის სიმკვრივის განაწილების გამოკვლევა. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

მ. ბერეჟიანი, ი. მეტრეველი, ა. ბერეჟიანი. ბირთვული ენერგეტიკის მასალები და მადნეულის კონცენტრატი – კომპლექსური ტექნოლოგიების პოტენციალი . ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივა" შრომების კრებული, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი, გვ. 710-714.

დ. მაგრაქველიძე. ბიუჯეტური წირი და მასზე მოქმედი ფაქტორების მათემატიკური გამოსახვა. ივ.ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები, გვ.251.

. ბიუჯეტური წირი და მასზე მოქმედი ფაქტორების მათემატიკური გამოსახვა. ივ.ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

ე. მიდელაშვილი, ა. ფაღავა, ა. ანასოვი, გ. ნატროშვილი, ზ. შუბითიძე, ზ. დათუაშვილი. ბლინების საცხობი ინოვაციური მოწყობილობა სწრაფი კვების ბაზრისათვის.. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. გვ. 494-496.

თ. ჩუბინიშვილი, ო. შატბერაშვილი. ბოლო წლების საქართველოს მეცნიერება: პუბლიკაციების ნაკადის ანალიზი. „განათლების, მედიცინის და ბიოლოგიის კოოპერაცია“. თბილისი, 9-12 ივლისი, 2004 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2004წ. საერთაშორისო ფორუმის თეზისები „განათლების, მედიცინის და ბიოლოგიის კოოპერაცია“. თბილისი.

თ. ჭეიშვილი, ნ. ჩიჯავაძე. ბორატული ფუძის და ორი დ-ელემენტის ოქსიდების შემცველი ნადნობების საფუძველზე ახალი სახის ამორფულ-კრისტალური მასალების მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, გვ.122-124.

ლ. ჩხარტიშვილი. ბორის ნიტრიდის ნანომილაკები და ფულერენები: მიღების მეთოდები, ფიზიკური თვისებები, ტექნიკური გამოყენებები. 1-ლი საერთ. კონფ. “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები” (2010 წ. 23–24 მარტი,თბილისი). 2010წ. თეზ. კრ. 1–ლი საერთ. კონფ. “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები”. თბილისი: წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივ., 15–16.

მ. თანანაშვილი, მურვანიძე ხათუნა. ბოსტნეულით მოვაჭრე ორგანიზაციის ეფექტიანობა ,,მინდვრიდან სუფრამდე" სქემის მიხედვით . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

გ. კაიშაური. ბოსტნეულის სასაუზმე კერძები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები". 2015წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აპრილი, ქ. ქუთაისი, გვ. 63-65.

მ. ხოსიტაშვილი. ბრენდინგი და რებრენდინგი ბიბლიოთეკებში.. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 367-371. .

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ბრენდინგის შესაძლებლობები და სირთულეები. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2011წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ბრტყელი პოლიმერული ლინზების მიღების ახალი ხერხი. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 102.

მ. მაცაბერიძე, თ. ცაბაძე. ბუნებრივ ნივთიერებათა რესურსების გამოყენებისადმი ახლებური მიდგომა. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია:"მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში"; თბილისი 2011 წლის 1-2 ნოემბერი; მოხსენებათა თეზისები გვ. 8-12..

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორების გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე _ OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, საქართველო. გვ. 8..

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორის გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს ეკო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედოობისა და ერთგვაროვნობის ძირითადი საკითხების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ”ჰიდრომეტეო როლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუ ალური პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ ნული აკადემია.. 2011წ. თბილისი, 4.

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს კომპლე ქსური მონიტორინგის საკით ხების დამუშავება ქვეყნის სა ინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასე ბის მიზნით. საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2011წ. თბილისი. 4..