კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, გ. ელიავა, ნ.სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ ქუთაისი ..

ნ. ხაზარაძე. დავით ხახუტაიშვილი - თვალსაჩინო მეცნიერი, ნათელი პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის კომისიის და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების საიუბილეო სხდომა, მიძღვნილი ედუარდ მენაბდის დაბადების 80 წლისთავისადმი. 2008წ. .

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი ტორონჯაძე, დავით ჯაში. დამახინჯების სიმძლავრეები ელექტრულ ქსელებში და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, შრომების კრებული, გვ.139–145.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე. დამახინჯების სიძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივი დატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ ქსელებში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.3–6.

ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ''Cotonmat''–ის საშუალებით.. მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ''გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. .

ნ. ჭითანავა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა - ინტეგრაციული პროცესების გაძლიერების ეკონომიკური სივრცე. საბაზრო . ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი III "მეცნიერება", 2003 წ.. 2003წ. 8 გვ..

ლ. ჩხიკვაძე, ზ. ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. დარიშხანის სულფიდური მადნების დაჟანგვითი გამოწვის მყარი ნარჩენებით ნიადაგის დაბინძურების ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერეცია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. თბილისი 2010 140-141,საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დასავლეთის იდეა ქართულ პოლიტიურ ცნობიერებაში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

ი. ქვარაია. დასაქმებაში ხელშეწყობა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. .

გ. ყურაშვილი, მ. ყიფიანი. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები გვ. 151-154.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ. 46-50.

ლ. მაისაია, ხ.კიკნაძე. დაშრობითი მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება. I საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება გვ. 188-190.

გ. ყირმელაშვილი. დაწნევიანი ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების დაცვა დაუმთავრებელი რეჟიმებით გამოწვეული დაზიანებებისაგან . საერთაშორისო სიმპიზიუმი “მყარი დეფორმირებადი სხეულების მექანიკა”. სტუ, 4-6 ნოემბერი, 1998, თბილისი. 1998წ. გვ. 98.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენცია.. 2008წ. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, მ. მესხიშვილი, ა. ზივზივაძე. დეზომორფინის კუსტარულად მიღებისათვის გამოყენებული ნივთიერებებისა და სინთეზის პროდუქტების კრიმინალისტიკური კვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და დარემოს დაცვა“ . 2016წ. ქუთაისი, გვ. 160-164.

რ. ცინცაძე. დელიქტური პასუხისმგებლობის საფუძვლები. თბილისის უნივერსიტეტის I საერთაშორისო კონფერეცია "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები". 2009წ. გამ. "თობალისი", გვ. 237-242.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე სიღარიბის გავლენის ნეგატიური შედეგები.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკად. პ. გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავი. ქ.თბილისი.

ე. ბარათაშვილი, პ. კოღუაშვილი. დემოგრაფიული ტენდენციები და მენეჯმენტი. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 1 პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. ,,მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები და კვლევები’’. 24-25 ივნისი, 2015 ბათუმი.

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ხმალაძე, გ.მიქაძე. დიაგნოსტიკური ტიპის ექსპერტული სისტემა "EXPRESS". საქ. მეცნ. აკადემიის ა ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები",მოხსენებათა კრებული, სასტენდო მოხსენება, თბილისი, 2004წ, 4 გვ.