კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4214 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 0წ. .

მ. ლომიძე. 33. პორტრეტული ნარკვევები შალვა ამირეჯიბის პუბლიცისტიკაში. . .საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ვიზიტისადმი მიძღვნილი ამერიკის შესწავლის ცენტრის მე-7 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 10-12 მაისი, 2005.. 0წ. .

M. Metreveli. 3rd Euro Asian Mountain Resorts Conference, . The World Tourism Organisation (UNWTO) and the Government of Georgia and the Georgian Mountain Resorts Development Company. 2017წ. .

რ. ქინქლაძე, ელენე მენაბდე-ჯობაძე. 42. „საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი“. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

თ. სუპატაშვილი. 5. ,,მდ. დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა და მისი გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით”. მე-5 საერთაშორისო კონფერენციის ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. სამენიერო შრომათა კრებული. თბილისი, 5 გვ..

თ. სუხიაშვილი. 52. sistemaSi mosalodneli cvlilebebis prognozireba sasicocxlo ciklis modelirebisa da analizis safuZvelze.. saerTaSoriso samecniero konferencia “informaciuli teqnologiebi marTvaSi” 2007 Tbilisi. moxsenebaTa krebuli. gv.178-181.. 0წ. .

K. Kotetishvili. 5th Georgian-German School and Workshop in Basic Science. Forschungszentrum Jülich (FZJ), Germany. 2012წ. Medical Physics - the science of the XXI century.

ლ. გვენეტაძე. 7. საფინანსო სისტემის არსი და მისი ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში. თსუ - პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. პროფ. გ.პაპავა დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული., 226-228.

. 8. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

ი. მახარაშვილი, ნ. ლიპარტელიანი. 8. „გადაწყვეტილების მიღება თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პროცესი“. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.უნივერსიტეტთა შორის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ . 2015წ. 5-6 ივნისი 2015 წ..

თ. სუხიაშვილი. 85. programuli sistemis damuSaveba sasamarTlo-samoqalaqo saqmeTawarmoebis (udavo warmoeba) marTvisaTvis. saerTaSoriso samecniero konferencia, Tbilisi 1-3 oqtomberi 2016 w. გვ. 53.. 0წ. .

ი. ოსაძე. 9. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაციის პოლიტიკურ - ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი . 2009წ. გვ. 285 – 289.

ნ. კაპანაძე. 9.2 გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.“ სტუ ჰიდრომეტ. ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ. 117. გვ. 61-63.

მ. კაპანაძე, თამაზ ბუთხუზი. : ‘’გენდერული პრობლემების გადაწყვეტა საქართველოში ფილოსოფიური პარადიგმების გამოყენებით’’ . სამეცნიერო კონფერენცია–მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,.

მ. კაპანაძე. :“წარმატება ინკლუზიურ განვითარებას მოაქვს.“. მოაქვს.“პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. მასალების კრებული.ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

K. Sxvitaridze, L. Giorgashvili, A. Jagmaidze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

L. Giorgashvili, A. Jaghmaidze, K.Skhvitaridze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface. Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia. 2011წ. pp.140.

A. Jaghmaidze, L.Giorhgashvili, K.Skhvitaridze. A boundary contact problem of stationary oscillations of the elastic mixture theory for a domain bounded by spherical surface . Abstracts II international conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

ნ. ვახანია, V.Kvaratskhelia, V. Tarieladze. A characterization of subgaussian random elements in a Separable Hilbert Space. Second International Conference of the Georgian Mathematical Union, . წ. Abstracts, p. 115 September, 15--19, 2011, Batumi, Georgia..

V. Tarieladze, N. Vakhania. A Characterization of Subgaussian Random Elements in a Separable Hilbert Space.. The II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia / Georgian Mathematical Union; Shota Rustaveli State University; Georgian Technical University; N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics; Free University Tbilisi. წ. Abstracts of the II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia, p. 115.