კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Аланиа, Кавтарадзе Н. Ш., Шалашвили К. Г., Сагареишвили Т. Г., Дадешидзе И. А.. 196. Вторичные метаболиты в растениях флоры Грузии и их биологическая активность Грузии.. IV Международный конгресс «Здоровье и Лекарство», VI Национальный конгресс аллергологии и Ассоциации клинической Иммунологии» 1-3 октября, Тбилиси- Цхалтубо. 2010წ. Тезисы докладов, 2010, с. 28. .

M. Tsintsadze, N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, T.Giorgadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. 2. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU . 2007წ. P.43.

ი. მახარაშვილი. 20. ” THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF EUROPEAN GLUSTERS”„სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმაციაში“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

მ. დარჩაშვილი. 2012-2016 წლების საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯევბული პოლიტიკური სუბიექტების საპროგრამო დოკუმეტების შედარებითი ანალიზი, („ქართული ოცნება“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“), . თსუ. 2016წ. .

ნ. ბარდაველიძე. 2016 წელს, სამხრეთ კავკასიაში რომის პაპ ფრანცისკეს ვიზიტის მიზანი და შედეგი. დ.აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია,გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 0წ. .

I. Makharashvili, სულაშვილი მალხაზი, ფხაკაძე ციური. 3. International Science Index Vol: London, United Kingdom, May 23-25, 2016. „The Decision-Making Mechanisms of Tax Regulations in Georgia“„საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები გადასახადების რეგულირებაში“. 2016წ. მაისი 23-25, 2016.

ა. დიღმელაშილი. 3. დიღმელაშვილი ა. „ჩიკაგოს სკოლა ამერიკულ არქიტექტურაში“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014. 4. დიღმელაშვილი ა. „ სანახაობის საიდუმლო სამყარო საბალეტო თეატრში“. ვ.ჭაბუკიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალის ფარგლებში სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია. 2014. 5. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015. 6. დიღმელაშვილი ა. „ დრამატული თეატრის არქიტექტურა“. ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მეორე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი ვ.ჭაბუკიანის 105 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი. სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2015. 7. დიღმელაშვილი ა. „ვიკტორ შრეტერი-საიმპერატორო თეატრების მთავარი არქიტექტორი“. ვ.ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მესამე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი . სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2016. . . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 33. samoqalaqo samarTalwarmoebis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . 0წ. .

მ. ლომიძე. 33. პორტრეტული ნარკვევები შალვა ამირეჯიბის პუბლიცისტიკაში. . .საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ვიზიტისადმი მიძღვნილი ამერიკის შესწავლის ცენტრის მე-7 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 10-12 მაისი, 2005.. 0წ. .

M. Metreveli. 3rd Euro Asian Mountain Resorts Conference, . The World Tourism Organisation (UNWTO) and the Government of Georgia and the Georgian Mountain Resorts Development Company. 2017წ. .

რ. ქინქლაძე, ელენე მენაბდე-ჯობაძე. 42. „საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი“. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

თ. სუპატაშვილი. 5. ,,მდ. დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა და მისი გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით”. მე-5 საერთაშორისო კონფერენციის ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. სამენიერო შრომათა კრებული. თბილისი, 5 გვ..

თ. სუხიაშვილი. 52. sistemaSi mosalodneli cvlilebebis prognozireba sasicocxlo ciklis modelirebisa da analizis safuZvelze.. saerTaSoriso samecniero konferencia “informaciuli teqnologiebi marTvaSi” 2007 Tbilisi. moxsenebaTa krebuli. gv.178-181.. 0წ. .

K. Kotetishvili. 5th Georgian-German School and Workshop in Basic Science. Forschungszentrum Jülich (FZJ), Germany. 2012წ. Medical Physics - the science of the XXI century.

ლ. გვენეტაძე. 7. საფინანსო სისტემის არსი და მისი ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში. თსუ - პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. პროფ. გ.პაპავა დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული., 226-228.

. 8. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

ი. მახარაშვილი, ნ. ლიპარტელიანი. 8. „გადაწყვეტილების მიღება თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პროცესი“. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.უნივერსიტეტთა შორის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ . 2015წ. 5-6 ივნისი 2015 წ..

თ. სუხიაშვილი. 85. programuli sistemis damuSaveba sasamarTlo-samoqalaqo saqmeTawarmoebis (udavo warmoeba) marTvisaTvis. saerTaSoriso samecniero konferencia, Tbilisi 1-3 oqtomberi 2016 w. გვ. 53.. 0წ. .

ი. ოსაძე. 9. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაციის პოლიტიკურ - ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი . 2009წ. გვ. 285 – 289.

ნ. კაპანაძე. 9.2 გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.“ სტუ ჰიდრომეტ. ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ. 117. გვ. 61-63.