კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. 8. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

ი. მახარაშვილი, ნ. ლიპარტელიანი. 8. „გადაწყვეტილების მიღება თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პროცესი“. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.უნივერსიტეტთა შორის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ . 2015წ. 5-6 ივნისი 2015 წ..

თ. სუხიაშვილი. 85. programuli sistemis damuSaveba sasamarTlo-samoqalaqo saqmeTawarmoebis (udavo warmoeba) marTvisaTvis. saerTaSoriso samecniero konferencia, Tbilisi 1-3 oqtomberi 2016 w. გვ. 53.. 0წ. .

ი. ოსაძე. 9. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაციის პოლიტიკურ - ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი . 2009წ. გვ. 285 – 289.

ნ. კაპანაძე. 9.2 გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.“ სტუ ჰიდრომეტ. ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ. 117. გვ. 61-63.

მ. კაპანაძე, თამაზ ბუთხუზი. : ‘’გენდერული პრობლემების გადაწყვეტა საქართველოში ფილოსოფიური პარადიგმების გამოყენებით’’ . სამეცნიერო კონფერენცია–მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,.

მ. კაპანაძე. :“წარმატება ინკლუზიურ განვითარებას მოაქვს.“. მოაქვს.“პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. მასალების კრებული.ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

K. Sxvitaridze, L. Giorgashvili, A. Jagmaidze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

L. Giorgashvili, A. Jaghmaidze, K.Skhvitaridze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface. Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia. 2011წ. pp.140.

A. Jaghmaidze, L.Giorhgashvili, K.Skhvitaridze. A boundary contact problem of stationary oscillations of the elastic mixture theory for a domain bounded by spherical surface . Abstracts II international conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

ნ. ვახანია, V.Kvaratskhelia, V. Tarieladze. A characterization of subgaussian random elements in a Separable Hilbert Space. Second International Conference of the Georgian Mathematical Union, . წ. Abstracts, p. 115 September, 15--19, 2011, Batumi, Georgia..

V. Tarieladze, N. Vakhania. A Characterization of Subgaussian Random Elements in a Separable Hilbert Space.. The II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia / Georgian Mathematical Union; Shota Rustaveli State University; Georgian Technical University; N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics; Free University Tbilisi. წ. Abstracts of the II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia, p. 115.

მ. კუბლაშვილი. A combined method to calculate the strenght of arch dams and questions of selecting optimal parameters.. I.Vekua of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi University (VIAM TSU). 2011წ. Annual Conferance of the Georgian Mechanists Society, 2011 year..

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი. A combined method to calculate the strenght of arch dams and questions of selecting optimal parameters.. Georgian Mechanical UnionI. II Annual meeting of the georgien mechanical union. წ. book of abstracts . p. 52-56 .

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. A contact problem for piecewise homogeneous orthotropic plate.. First Congress of Mathematicians of Georgia, Abstracts of contributed talks. Batumi/Kutaisi. Georgia,. 2009წ. Abstracts of contributed Talks.

T. Tetunashvili. A Geometric Interpretation of the Constituents of Families of Sets. Workshop in Discrete Mathematics/ I. Vekua Institute of Applied Mathematics of I. Javakhishvili Tbilisi State University. 2016წ. http://www.viam.science.tsu.ge/ticmi/programs/program/2016/.

F. Bogdanovi, Giga Gabriadze, Roman Jobava. A Hybrid NFS Approach for Modeling of Complicated Antenna Problems. XX International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2016). 2016წ. Proceedings, pp. 103-107.

G. Giorgobiani. A maximum inequality for rearrangements of summands and its applications to orthogonal series and scheduling theory. . Fifth Congress of Mathematicians of Georgia, Batumi - Kutaisi. 2009წ. Abstracts of contributed talks, p. 32..

Z. Sanikidze, M. Kublashvili. A Method of Conformal Mapping for Solving the Generalized Dirichlet Problem of Laplace's Equation. The International Conference "Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis", Tbilisi.. 2011წ. Book of Abstracts, p. 171.

T. Jangveladze. A Model of Plants Evolution Process. Kutaisi-Tbilisi (in Georgian). 1990წ. p.19-20.