კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4203 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. 33. პორტრეტული ნარკვევები შალვა ამირეჯიბის პუბლიცისტიკაში. . .საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ვიზიტისადმი მიძღვნილი ამერიკის შესწავლის ცენტრის მე-7 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 10-12 მაისი, 2005.. 0წ. .

M. Metreveli. 3rd Euro Asian Mountain Resorts Conference, . The World Tourism Organisation (UNWTO) and the Government of Georgia and the Georgian Mountain Resorts Development Company. 2017წ. .

რ. ქინქლაძე, ელენე მენაბდე-ჯობაძე. 42. „საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი“. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

თ. სუპატაშვილი. 5. ,,მდ. დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა და მისი გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით”. მე-5 საერთაშორისო კონფერენციის ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. სამენიერო შრომათა კრებული. თბილისი, 5 გვ..

თ. სუხიაშვილი. 52. sistemaSi mosalodneli cvlilebebis prognozireba sasicocxlo ciklis modelirebisa da analizis safuZvelze.. saerTaSoriso samecniero konferencia “informaciuli teqnologiebi marTvaSi” 2007 Tbilisi. moxsenebaTa krebuli. gv.178-181.. 0წ. .

K. Kotetishvili. 5th Georgian-German School and Workshop in Basic Science. Forschungszentrum Jülich (FZJ), Germany. 2012წ. Medical Physics - the science of the XXI century.

ლ. გვენეტაძე. 7. საფინანსო სისტემის არსი და მისი ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში. თსუ - პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. პროფ. გ.პაპავა დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული., 226-228.

. 8. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

ი. მახარაშვილი, ნ. ლიპარტელიანი. 8. „გადაწყვეტილების მიღება თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პროცესი“. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.უნივერსიტეტთა შორის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ . 2015წ. 5-6 ივნისი 2015 წ..

თ. სუხიაშვილი. 85. programuli sistemis damuSaveba sasamarTlo-samoqalaqo saqmeTawarmoebis (udavo warmoeba) marTvisaTvis. saerTaSoriso samecniero konferencia, Tbilisi 1-3 oqtomberi 2016 w. გვ. 53.. 0წ. .

ი. ოსაძე. 9. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაციის პოლიტიკურ - ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი . 2009წ. გვ. 285 – 289.

ნ. კაპანაძე. 9.2 გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.“ სტუ ჰიდრომეტ. ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ. 117. გვ. 61-63.

მ. კაპანაძე, თამაზ ბუთხუზი. : ‘’გენდერული პრობლემების გადაწყვეტა საქართველოში ფილოსოფიური პარადიგმების გამოყენებით’’ . სამეცნიერო კონფერენცია–მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,.

მ. კაპანაძე. :“წარმატება ინკლუზიურ განვითარებას მოაქვს.“. მოაქვს.“პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. მასალების კრებული.ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

K. Sxvitaridze, L. Giorgashvili, A. Jagmaidze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

L. Giorgashvili, A. Jaghmaidze, K.Skhvitaridze. A Boundary Contact Problem of Stationary Oscillations of the Elastic Mixture Theory for a Domai Bounded by a Spherical Surface. Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia. 2011წ. pp.140.

A. Jaghmaidze, L.Giorhgashvili, K.Skhvitaridze. A boundary contact problem of stationary oscillations of the elastic mixture theory for a domain bounded by spherical surface . Abstracts II international conference, September 15-19, Batumi, Georgia . 2011წ. pp.140.

ნ. ვახანია, V.Kvaratskhelia, V. Tarieladze. A characterization of subgaussian random elements in a Separable Hilbert Space. Second International Conference of the Georgian Mathematical Union, . წ. Abstracts, p. 115 September, 15--19, 2011, Batumi, Georgia..

V. Tarieladze, N. Vakhania. A Characterization of Subgaussian Random Elements in a Separable Hilbert Space.. The II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia / Georgian Mathematical Union; Shota Rustaveli State University; Georgian Technical University; N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics; Free University Tbilisi. წ. Abstracts of the II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili, September 15–19, 2011, Batumi, Georgia, p. 115.

მ. კუბლაშვილი. A combined method to calculate the strenght of arch dams and questions of selecting optimal parameters.. I.Vekua of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi University (VIAM TSU). 2011წ. Annual Conferance of the Georgian Mechanists Society, 2011 year..