კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის ზოგადი ანალიზი. თსაუ სპეციალური გამოშვება. 2013წ. #1(7) 4 გვერდი..

მ. ჩეჩელაშვილი. გლობალიზაციის ზეგავლენა მცირე ბიზნესზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თურქეთის შავი ზღვის უნივერსიტეტი. 2010წ. კონფერენციის მასალები, .

თ. ქამხაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. გლობალიზაციის წარმოშობა, განვითარება და აქტუალური პრობლემები. თსაუ; მეცნერება და ცხოვრება. 2013წ. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში; #1(7);გვ.213–216.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. გლობალიზაციის წარმოშობა.განვითარება და აქტუალური პრობლემები. საერთ.სამეცნ.კონფერენცია. 2013წ. ჟურნ. მეცნიერება და ცხოვრება,#1(7) გვ.213-216.

თ. დარსაველიძე, გ.ალექსიძე. გლობალური დათბობა, ჰიდროთერმული პოტენციალი და შაქრის სორგო. . 2016წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ტყებუჩავა ზ.. გლობალური დათბობით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილებების შესამცირებლად ტრიტიკალეს აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში. გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. გლობალური დათბობა და აგრომრავალფეროვნება. (CF/36/14-814/15), გვ.318-321.

მ. მელაძე, მელაძე გ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. 2011წ. `გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, გვ.193-198.

გ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით. . საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. წ. `გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, გვ. 193-198 .

მ. მელაძე, გ.მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ.,), (დედოფლისწყაროს მაგალითზე). ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. `ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, გვ. 79-81.

გ. მელაძე, მელაძე მ. . გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ.,), (დედოფლისწყაროს მაგალითზე) . ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. `ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, ტ. 117, გვ. 79-81 .

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფ¬რთხოე-ბის დაცვა მდინა¬რეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. საერთაშორისო კონფერენცია კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემების დაცვა და რაციონალური გამოყენება. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2013წ. 22-24 ივლისი. თბილისი. 2013..

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, თ. სუპატაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

გ. ტყემალაძე. გლობალური დათბობისაგან ცოცხალი სამყაროს დაცვის ბიოქიმიური საფუძვლები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, . 0წ. .

ქ. შენგელია. გლობალური კომპანიების გავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2016, №4(4), გვ.171-179.

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობაური ტრანსფორმაციები და ქართული დილემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2015წ. .

ა. ფიცხელაური. გორის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ი. ბურდული. გრაალი და ვარდის სახელი მინეზინგერულ პარადიგმაში. შუა საუკუნეების ლიტერატურული პროცესები. საქართველო, ევროპა, აზია. 2012წ. თსუ, ქარ.ლიტ.ინსტიტუტი, საერთ. სიმპოზიუმი YI.

გ. კაიშაური. გრეიპფრუტის ნაყოფების ქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2014წ. ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. გვ. 53-55.

თ. კვარაცხელია, ნინო უნდილაშვილი. გრუნტის ფერდოს ზღვრული - წონასწორული მდგრადი ფორმა ჰიდროდინამიკური წნევის ძალის გათვალისწინებით. სსაუ „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2010წ. სსაუ საერთაშორისო კონფერენცია გვ. 364-366..