კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფ¬რთხოე-ბის დაცვა მდინა¬რეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. საერთაშორისო კონფერენცია კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემების დაცვა და რაციონალური გამოყენება. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2013წ. 22-24 ივლისი. თბილისი. 2013..

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, თ. სუპატაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

გ. ტყემალაძე. გლობალური დათბობისაგან ცოცხალი სამყაროს დაცვის ბიოქიმიური საფუძვლები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, . 0წ. .

ქ. შენგელია. გლობალური კომპანიების გავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2016, №4(4), გვ.171-179.

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობაური ტრანსფორმაციები და ქართული დილემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2015წ. .

ა. ფიცხელაური. გორის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორის უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ი. ბურდული. გრაალი და ვარდის სახელი მინეზინგერულ პარადიგმაში. შუა საუკუნეების ლიტერატურული პროცესები. საქართველო, ევროპა, აზია. 2012წ. თსუ, ქარ.ლიტ.ინსტიტუტი, საერთ. სიმპოზიუმი YI.

გ. კაიშაური. გრეიპფრუტის ნაყოფების ქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2014წ. ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. გვ. 53-55.

თ. კვარაცხელია, ნინო უნდილაშვილი. გრუნტის ფერდოს ზღვრული - წონასწორული მდგრადი ფორმა ჰიდროდინამიკური წნევის ძალის გათვალისწინებით. სსაუ „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2010წ. სსაუ საერთაშორისო კონფერენცია გვ. 364-366..

მ. მილაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანი ბრაუზერისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 151-152.

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი.. 2010წ. თბილისი 23-24 მარტი გვ. 103-105..

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, გ. ელიავა, ნ.სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ ქუთაისი ..

. დავით ხახუტაიშვილი - თვალსაჩინო მეცნიერი, ნათელი პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის კომისიის და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების საიუბილეო სხდომა, მიძღვნილი ედუარდ მენაბდის დაბადების 80 წლისთავისადმი. 2008წ. .

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი ტორონჯაძე, დავით ჯაში. დამახინჯების სიმძლავრეები ელექტრულ ქსელებში და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, შრომების კრებული, გვ.139–145.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე. დამახინჯების სიძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივი დატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ ქსელებში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.3–6.

ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ''Cotonmat''–ის საშუალებით.. მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ''გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. .