კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებისაგან მიღებული კახური ტიპის ღვინოები. კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებისაგან მიღებული კახური ტიპის ღვინოები. საერთაშორისო კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ეგიდით, ქ. ბათუმი. წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკის თბური ზემოქმედება გარემოზე. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.55-59.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხისათვის. მართვის ენერგეტიკის პრობლემები/თბილისი. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხისათვის. მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები.თბილისი.2004. 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

გ. გიგინეიშვილი, გრ. რობაქიძე. ენერგიის ნაკადების დიაგრამების გამოყენება თბური სისტემების ენერგოეფექტურობის შეფასების დროს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 63-67.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი. ენერგოაუდიტის პროექტის ქსელური დაგეგმვა. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები\". USAID - ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. . 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ 301-305.

. ენერგოდაზოგვა და საინვესტიციო პროექტები საქართველოში. ელექტროენერგეტიკა საქართველოში და გერმანიაში. 2002წ. ტასისის სემინარი.

გ. კოხრეიძე, ზაურ რეხვიაშვილი, ზაზა პაპიძე, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. ენერგოეფექტურ ავტონომიურ ჰიბრიდულ ერთიან გარდამქმნელ სისტამაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მდგრადი ენერგეტიკა-გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.. 2015წ. .

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. ენერგოეფექტურობის ბარიერები საქართველოს შენობების სექტორში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2016 წლის 29-30 ოქტომბერი ქ.ქუთაისი,საქართველო. 2016წ. გვ.71-75.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშო¬რი-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო . 2013წ. გვ.91-94.

თ. მუსელიანი, ქათამაძე ირმა. ენერგოეფექტურობის პრობლემები საქართველოში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.106–111.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. ენერგოსისტემების დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. . 1982წ. გვ. 175-177.

მ. გუდიაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ენეროაუდიტის პროექტის ქსელური დაგეგმვა . ქუთაისის საერთაშორისო კონფერენცია`ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2010წ. ქ. ქუთაისი:მოხსენებების კრებული, გვ. 301-305.

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 13წ. კონფერენციის პროგრამა 2010 13 ივნისი გვ.23.

ი. ბურდული. ენობრივი და კულტურული ურთიერთობა და სიმბოლური ნომინაცია (ლინგვო–კულტუროლოგიური კომუნიკაცია და პოსტმოდერნისტული სიმბოლური ნომინაცია. ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესები . 2014წ. შოთა რუსთაველი სახელობის ქართული ლიტ.ინსტიტუტი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. სემიოტიკის I სამეცნიერო კონფერენცია,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .