კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. ენერგოეფექტურობის ბარიერები საქართველოს შენობების სექტორში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2016 წლის 29-30 ოქტომბერი ქ.ქუთაისი,საქართველო. 2016წ. გვ.71-75.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშო¬რი-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო . 2013წ. გვ.91-94.

თ. მუსელიანი, ქათამაძე ირმა. ენერგოეფექტურობის პრობლემები საქართველოში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.106–111.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. ენერგოსისტემების დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. . 1982წ. გვ. 175-177.

მ. გუდიაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ენეროაუდიტის პროექტის ქსელური დაგეგმვა . ქუთაისის საერთაშორისო კონფერენცია`ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2010წ. ქ. ქუთაისი:მოხსენებების კრებული, გვ. 301-305.

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 13წ. კონფერენციის პროგრამა 2010 13 ივნისი გვ.23.

ი. ბურდული. ენობრივი და კულტურული ურთიერთობა და სიმბოლური ნომინაცია (ლინგვო–კულტუროლოგიური კომუნიკაცია და პოსტმოდერნისტული სიმბოლური ნომინაცია. ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესები . 2014წ. შოთა რუსთაველი სახელობის ქართული ლიტ.ინსტიტუტი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. სემიოტიკის I სამეცნიერო კონფერენცია,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ენობრივი რესურსებითა და ტექნოლოგიებით ქართული ენის სრული უზრუნველყოფის ერთიანი გეგმის პირველი კონცეპტუალური მონახაზი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 147-148 http://www.gmu.ge/index_Geo.html.

ნ. გამყრელიძე. ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საკონფერენციო მოხსენებატა კრებული. N 3 გვ. 64-67.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ეპიდემიური დაავადების გავრცელების ცვლადი მდგომარეობის მოდელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“-ინსო 2011. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ.193-197.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულებები მრეწველობაში. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. გვ. 258-263.

გ. ყურაშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულებები მრეწველობაში. ქუთაისის აწსუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომიკური პროცესის ხარისხი და მისი შეფასება (რუსულ ენაზე). საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემების სამეცნიერო შრომათა კრებული XXV185-187.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ. სამსონაშვილი; ზ. ჩუბინიძე. ერთეული სიმძლავრის შესაბამისი წყლის ხარჯის დადგენა ნატურული გაზომვებით, ბახვი 3 ჰესის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში.. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. .

მ. ქუთათელაძე. ერთი არქეოლოგიური არტეფაქტის ისტორიისათვის. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2015წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015",სექცია:ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ. 24.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. ერთი კლასის სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლი-კური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 12 გვ.