კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები,187-192.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემების მასალები # 3(82), გვ.207-211.

ხ. თოდაძე. ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია და ქართული ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება VIII ს-ში . საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3. 2009წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ქ.ჩუბინიძე ქ. ცერცვაძე. ზოგადი დასკვნები პერსონალური კომპიუტერის სწავლებაში გამოყენების შესახებ. მოხსენების თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიურ კონფერენციაზე „ აღზრდა და სწავლების აქტუალური პრობლემები“ პედაგოგიურ მეცნიოერებათა აკადემია“ თბილისი 1997. 1997წ. .

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერინგი/ინფორმატიკა (ინფორმატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ. 75.

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენციის "კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა" (ინფორ-მატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი-თბილისი. 2015წ. შრომების კრებული .

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. ზოგიერთი პრაქტიკული და არასტანდარტული მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა კლასგარეშე მეცადინეობებზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია “საშუალო სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები” 8-10 ოქტომბერი 1993, ქ. ხაშური, თბილისი, (ჩატარდა ხაშურში). 1993წ. გვ. 32-33.

მ. კუბლაშვილი, მ. ზაქრაძე, ზ. სანიკიძე. ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა დიფუზიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. ბათუმი, საქართველო. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია .

რ. გოგიბერიძე. ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემი სამასწავლებლო კურსებისა და ინსტიტუტების შესახებ XIX საუკუნის საქართველოში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. . 2009წ. გვ. 50 .

ს. მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, ე.ბროლაძე. ზომაგრძელ ნაკეთობათა რადიალური ჭედვის ელექტროამძრავიანი მანქანა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. №1.

ნ. მაისურაძე. ზრუნვამოკლებულ მოზარდთა სამართლებრივ-ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 0წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

შ. ბოსტანაშვილი. ზღვაოსანი პილიგრიმები (ზღვის სემიოტიკა არქიტექტურაში). ”ზღვის სემიოტიკა”, საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. წ. სემიოტიკა, 8.

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, ი. იორდანიშვილი, მ. შავლაყაძე, გ. ომსარაშვილი. ზღვის გარემოს აგრესიული ზემოქმედება საპორტო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ზღვის და მდინარის წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელი ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონაში. 1 საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი 2010 . წ. .

მ. ნაჭყებია, მ.თუთბერიძე. ზღვის დაბინძურების პროცესის ორი მათემატიკური მოდელი. მათემატიკოსთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ბათუმი-ქუთაისი. წ. .

ლ. წულუკიძე. ზღვრულ მდგომარეობაში მყოფი ფერდობის შემადგენელი გრუნტის შრის სისქის შიგა ხახუნის კუთხეზე დამოკიდებულების საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეუბრეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2016წ. .

ა. ბურჯალიანი. თ.ბუაჩიძე ჰერმენევტიკის შესახებ''სიცოცხლის ფილოსოფიაში''.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

შ. დოღონაძე. თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის 2002 წლის 10 დეკემბრის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის ახალი ეტაპი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2004წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 3 გვ. 112-117 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების დადებითი და უარყოფითი შედეგები საქართველოს ეკონომიკისათვის, გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 130-134..

გ. ყურაშვილი, თ. ბაქანიძე. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფორმირების საკითხები საქართველოში. თსუ. 2012წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია 210-214.