კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გოგიბერიძე. ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემი სამასწავლებლო კურსებისა და ინსტიტუტების შესახებ XIX საუკუნის საქართველოში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. . 2009წ. გვ. 50 .

ს. მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, ე.ბროლაძე. ზომაგრძელ ნაკეთობათა რადიალური ჭედვის ელექტროამძრავიანი მანქანა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. №1.

ნ. მაისურაძე. ზრუნვამოკლებულ მოზარდთა სამართლებრივ-ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 0წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

შ. ბოსტანაშვილი. ზღვაოსანი პილიგრიმები (ზღვის სემიოტიკა არქიტექტურაში). ”ზღვის სემიოტიკა”, საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. წ. სემიოტიკა, 8.

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, ი. იორდანიშვილი, მ. შავლაყაძე, გ. ომსარაშვილი. ზღვის გარემოს აგრესიული ზემოქმედება საპორტო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ზღვის და მდინარის წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელი ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონაში. 1 საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი 2010 . წ. .

მ. ნაჭყებია, მ.თუთბერიძე. ზღვის დაბინძურების პროცესის ორი მათემატიკური მოდელი. მათემატიკოსთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ბათუმი-ქუთაისი. წ. .

ლ. წულუკიძე. ზღვრულ მდგომარეობაში მყოფი ფერდობის შემადგენელი გრუნტის შრის სისქის შიგა ხახუნის კუთხეზე დამოკიდებულების საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეუბრეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2016წ. .

ა. ბურჯალიანი. თ.ბუაჩიძე ჰერმენევტიკის შესახებ''სიცოცხლის ფილოსოფიაში''.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

შ. დოღონაძე. თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის 2002 წლის 10 დეკემბრის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის ახალი ეტაპი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2004წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 3 გვ. 112-117 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების დადებითი და უარყოფითი შედეგები საქართველოს ეკონომიკისათვის, გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 130-134..

გ. ყურაშვილი, თ. ბაქანიძე. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფორმირების საკითხები საქართველოში. თსუ. 2012წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია 210-214.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. . 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. წ. .

გ. ყურაშვილი, რ.ქუთათელაზე. თავისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე. აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერტაშორისო კონფერენცია " თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.

რ.ქუთათელაძე. თავისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე. აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერტაშორისო კონფერენცია " თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.

ე. ბარათაშვილი, ი.მახარაშვილი. თაიმ-მენეჯმნეტის მნიშვნელობა ბიზნესში . ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო-პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ეკონომიკა,ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები’’. 8–9 ნოემბერი, 2014 წ, ქუთაისი. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. თამაშები უნაგირა წერტილით და თამაშის ამონახსნი შერეული სტრატეგიის არეში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო~. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #1. 2016წ. .

მ. თოფჩიშვილი, ემზარ კაკულია. თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მერკეტინგული გადაწყვეტილებები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2017წ. შრომების კრებული, გვ. 72-75.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი . 2012წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, პ რ ო გ რ ა მ ა, ქუთაისი .