კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. როსტიაშვილი, გეჩბაია ბ. . ინოვაციური ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი,ბათუმი. 2010წ. .

მ. მიქელაშვილი. ინოვაციური ბიზნესის საგადასახადო სტიმულირების ზოგიერთი საკითხი“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2016წ. „ინოვაციები ბიზნესში, განათლებასა და მეცნიერებაში“.

ი. აბულაძე. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარებისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:გამოწვვები და პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

ნ. ნადარეიშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის მნიშვნელობა საქართველოს ტურიზმისათვის. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.შრომათა კრებული -ინვესტიციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.. 2013წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ. 138-142.

ნ. გალახვარიძე, ნ.გალახვარიძე, ლ.ბულია(დოქტორანტი). ინოვაციური პოლიტიკის რეგიონული ასპექტები საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. სამეცნიერო შრომების კრებული 121-132.

ლ. გვაჯაია. ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვა. სამეცნიერო-პრაქტიკული, ორგანიზატორი - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. გვ.გვ.145-148.

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინოვაციური საქმიანობის რეგულირების თავისებურებანი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:“გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია. ქუთაისი, 16-17 მაისი 2009 წ. 240-244. . 2009წ. გვ.240-244.

ა. აბრალავა. ინოვაციური საქონლის (მომსახურების) კონკურენტუნარიანობის შეფასება. თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნერიო-პაქტიკული კონფერნციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“. 2016წ. კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, გვ. 10-14.

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. “WOMAN AND 21th CENTURY” Tbilisi, 2011 (გვ.128-132) . 2011წ. ISBN 978-9941-14-951-1..

ნ. მაისურაძე. ინსტიტუციონალიზმის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და შემოქმედებითი შედეგები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

მ. ბერუაშვილი, ე. ბარათაშვილი, თ. ლაგვილავა. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გადაწყვეტილებები თანამედროვე ეტაპზე“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2016წ. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა № 2, 35-38 გვ.

ე. ბარათაშვილი, თამარ ლაგვილავა, მანანა ბერუაშვილი. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2016წ. .

მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გზა ევროინტეგრაციისაკენ” შრომათა კრებული, გვ.429-434.

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. ინტელექტუალური საინფორმაციო ტექნოლოგიები რთული ჰუმანისტური სისტემების მართვის ამოცანებში. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 449 - 453.

რ. ოთინაშვილი, ქურდიანი გიორგი, პაპაშვილი ილია. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ტურისტული ბიზნესის განვითარების კონტექსტში. ბათუმის საზღვაო აკადემია, რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში. 2014წ. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, ბათუმი 30 აპრილი, 2014 წელი .

ზ. ძლიერიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისაა (WIPO) და „საქპატენტის“ ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სტრუქტურა“. . 2016წ. თბილისი.

დ. სეხნიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ინტერნეტ-სივრცის ზეგავლენის პირობებში. საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია – SEU SCIENCE. 2016წ. SEU SCIENCE 2016, 3-4 ივნისი .

ა. ფრანგიშვილი. ინტელექტუალური სიტუაციური მრჩეველი სისტემის გენერატორი. международная конференция ″автоматизированные системы управления.″ Научные труды. Тбилиси. 1996წ. გვ. 5.

გ. ჩაჩანიძე, ლ. გოზალიშვილი . ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგიის მათემატიკური მოდელი. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. 1994წ. .

ი. ბურდული. ინტერკულტურული კომუნიკაცია პატრიკ ზიუსკინდის კინო-სცენარებში. მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში. 2009წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.