კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Vanishvili, ფარულავა დათა, ვანიშვილი ნინო. ინვესტიციების მოზიდვის ფინანსური ინსტრუმენტების შექმნის მეთოდოლოგიური პრინციპები და თავისებურებანი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი დასოციალური პრობლემები"/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 105-106.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების როლი ბიზნესის გააქტიურებაში. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების როლი ბიზნესის გააქტიურებაში. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში. ქუთაისი “USAID” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.

ა. აბრალავა. ინოვაცია - გლობალიზაციის მთავარი პოზიტივი. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერული შემოქმედება-გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ". 2010წ. მასალები, თბილისი. გვ. 67-72.

მ. მიქელაშვილი. ინოვაცია და ინოვაციური საქმიანობის საგადასახადო შემადგენლის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი “. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. „ ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“.

მ. ვანიშვილი, თადუმაძე ეკა. ინოვაცია როგორც საინფორმაციო საზოგადოებაზე გადასვლის გარდაუვალი პირობა . მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 279-282.

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. 2015წ. პირველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია 24-25.

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია.

მ. ჩეჩელაშვილი. ინოვაციები და მათი როლი ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში და ცოდნის ეკონომიკის ფორმირებაში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: “განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, .

ა. აბრალავა. ინოვაციები თანამედროვე ბიზნესში. ბათუმი. შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. შრომების კრებული. ბათუმი, "უნივერსალი". გვ. 39-43.

ნ. ნადარეიშვილი. ინოვაციები საქართველოს ტურიზმში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი.. 2011წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ. 564-571..

თ. როსტიაშვილი, გეჩბაია ბ. . ინოვაციური ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი,ბათუმი. 2010წ. .

მ. მიქელაშვილი. ინოვაციური ბიზნესის საგადასახადო სტიმულირების ზოგიერთი საკითხი“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2016წ. „ინოვაციები ბიზნესში, განათლებასა და მეცნიერებაში“.

ი. აბულაძე. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარებისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:გამოწვვები და პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

ნ. ნადარეიშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის მნიშვნელობა საქართველოს ტურიზმისათვის. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.შრომათა კრებული -ინვესტიციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.. 2013წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ. 138-142.

ნ. გალახვარიძე, ნ.გალახვარიძე, ლ.ბულია(დოქტორანტი). ინოვაციური პოლიტიკის რეგიონული ასპექტები საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. სამეცნიერო შრომების კრებული 121-132.

ლ. გვაჯაია. ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვა. სამეცნიერო-პრაქტიკული, ორგანიზატორი - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. გვ.გვ.145-148.

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინოვაციური საქმიანობის რეგულირების თავისებურებანი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:“გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია. ქუთაისი, 16-17 მაისი 2009 წ. 240-244. . 2009წ. გვ.240-244.

ა. აბრალავა. ინოვაციური საქონლის (მომსახურების) კონკურენტუნარიანობის შეფასება. თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნერიო-პაქტიკული კონფერნციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“. 2016წ. კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, გვ. 10-14.