კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ოსიძე. გლობალიზაციის დილემები. . 2011წ. "ბოლონიის პროცესი და საქართველო"., თბ., 2011.

გ. ტყემალაძე. გლობალური დათბობისაგან ცოცხალი სამყაროს დაცვის ბიოქიმიური საფუძვლები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, . 0წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობაური ტრანსფორმაციები და ქართული დილემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2015წ. .

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი ტორონჯაძე, დავით ჯაში. დამახინჯების სიმძლავრეები ელექტრულ ქსელებში და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, შრომების კრებული, გვ.139–145.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე. დამახინჯების სიძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივი დატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ ქსელებში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.3–6.

ქ. ჯიჯეიშვილი. დასავლეთის იდეა ქართულ პოლიტიურ ცნობიერებაში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ. 46-50.

რ. ცინცაძე. დელიქტური პასუხისმგებლობის საფუძვლები. თბილისის უნივერსიტეტის I საერთაშორისო კონფერეცია "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები". 2009წ. გამ. "თობალისი", გვ. 237-242.

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ხმალაძე, გ.მიქაძე. დიაგნოსტიკური ტიპის ექსპერტული სისტემა "EXPRESS". საქ. მეცნ. აკადემიის ა ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები",მოხსენებათა კრებული, სასტენდო მოხსენება, თბილისი, 2004წ, 4 გვ.

მ. გოგბერაშვილი, ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.132-136.

ე. ხოსროშვილი. ე. ხოსროშვილი. L.Itriashvili, E.Khosroshvili, I.Makharadze, Physikal causes of catastrophic floods. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. 2009წ. 23-28 September, Tbilisi, p.210-217. . . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე. ევოლუციის რელიგიური ასპექტის შესახებ. ”მეცნიერება და რელიგია” პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ევროკავშირის თანამედროვე პოლიტიკის ძირითადი პრობლემები. მსოფლიო და კავკასია. 2015წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროპული კვლევები თანამედროვე საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. .

ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანაშვილი ჯ. ქარჩავა დ. ერისთავი. ეკოლოგიის საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“ . 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედრდროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო კონფერენცია. . სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება .

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, 28-30 სექტემბერი, 2016, გვ.59-68. .

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ნ.დემეტრაძე, ქ. ციხისელი. ეკოლოგიური განათლების სამომავლო განვითარების სტრატეგია . ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები:, ქუთაისი. 2013წ. შრომები 6-7; გვ.183-185.