კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული . გვ 34-37.

ნ. ხაბეიშვილი. კომფორტული და მყუდრო ამერიკული ქანთრი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2010წ. ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. კონვენტიური ღრუბლების ელექტრიზაციის პროცესების გამოკვლევის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა. უმაღლეს სასწ. მათემატიკისა და ბათუმის კონფერენციის თეზისები. 1988წ. .

მ. ტატიშვილი. კონვექციური ღრუბლის ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები/საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება.ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 164-170.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, გ. მირზიაშვილი. კონკრეტული ტექნიკური ამოცანის როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების პროცესში . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9-12 ნოემბერი, 1983, მოხსენებათა თეზისები . 1983წ. 31-32.

Kh. Bardavelidze, ა. ბარდაველიძე. კონკურენტუნარიანი ბაზრის წონასწორობის იმიტაციური მოდელირება. VI International Conference on ″Application of Information and Communication Technologies″ - AICT2012, Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia. 2012წ. pp.470-473.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი,, ი. მახარაშვილი. კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტი ქართული მევინეობის კლასტერის ჩამოყალიბებაში. თსუ, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკას და ბიზნესში". 2018წ. შრომების კრებული გვ. 51-54.

M. Vanishvili, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“/ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მოხსენებათა ანოტაციების კრებული, გვ. 21.

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. პ.გუგუშვილის სახელობის ინსტიტუტი. 2010წ. ISBN 978-9941-9060-7-7; გვ. 556-560.

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კონფლიქტების შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციის მოდელის დამუშავება. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2017. 2017წ. .

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კონფლიქტი - ორგანიზაციული მენეჯმენტის გამოწვევა. საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები",ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24–26 ივნისი. 2015წ. .

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. კონფლიქტის მართვა ბიზნესში. . 2016წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - V.

ე. ბარათაშვილი, აბულაძე რატი, მარიდაშვილი მანანა. კონფლიქტის მენეჯმენტის თავისებურებანი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები’’ 5-6 ივნისი. 2015 წ. 2015წ. .

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. კონცეპტი ,,ღირსება” სამყაროს ენობრივ სურათში (ლექსიკოგრაფიული და დისკურსული აღწერა). საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, შ. რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. გვ. 380-382.

მ. ნაჭყებია, ჯ.გიორგობიანი. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი, ი.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე. კოორდინაციული ნაერტების მიღება, სტრუქტურა და დახასიათება ვირტუალური მეთოდით. მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები, ქუთაისი. 2014წ. გვ. 289-290.

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა, გ.კრავეიშვილი. კორელაციის მეთოდის როლი ენერგოკომპანიის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირებაში. ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი . 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფ. რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. .

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. კორპორაციის საინვესტიციო პოლიტიკის ევოლუცია გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე; პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული;226-229 გვ.

გ. მაისურაძე. კორპორაციული მართვის გამჭირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვ.. 2017წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 61-67..

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები . ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, . 2016წ. ნაწილი 2, 19-20 მაისი, 2016.