კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ნადარეიშვილი, ქ. ქაჯაია. ეკოლოგიური უსაფრთხოება – ტურიზმის განვითარების გარანტი. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი.. 2010წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ.293-298..

ლ. მეტრეველი. ეკონომიკა და პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

ნ. მაისურაძე. ეკონომიკის შემოქმედებითი ასპექტები და მისი სამართლებრივი რეგულირება. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი მთვარელიშვილი, გიორგი ტორონჯაძე. ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა არასინუსოიდური დენის წრედებში სისტემა მონაცემების გამოყენებით. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.50–56.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები. ”ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)”/ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გვ. 31-34; ISBN 978-9941-12-966-7.

გ. კოხრეიძე, დ.კოხრეიძე, დ.მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება. ,,ენერგეტიკა,რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,,.ქუთაისი. 2010. წ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკის თბური ზემოქმედება გარემოზე. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.55-59.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხისათვის. მართვის ენერგეტიკის პრობლემები/თბილისი. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

ო. ფურცელაძე. ენერგოდაზოგვა და საინვესტიციო პროექტები საქართველოში. ელექტროენერგეტიკა საქართველოში და გერმანიაში. 2002წ. ტასისის სემინარი.

გ. კოხრეიძე, ზაურ რეხვიაშვილი, ზაზა პაპიძე, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. ენერგოეფექტურ ავტონომიურ ჰიბრიდულ ერთიან გარდამქმნელ სისტამაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მდგრადი ენერგეტიკა-გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.. 2015წ. .

თ. მუსელიანი, ქათამაძე ირმა. ენერგოეფექტურობის პრობლემები საქართველოში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.106–111.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ. სამსონაშვილი; ზ. ჩუბინიძე. ერთეული სიმძლავრის შესაბამისი წყლის ხარჯის დადგენა ნატურული გაზომვებით, ბახვი 3 ჰესის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში.. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურების განვითარების ოპტიმიზაცია. მართვის ენერგეტიკის პრობლემები/თბილისი. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113–115.

ი. კეცხოველი. ეროვნული კულტურის კლასიფიკაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი. 2016წ. .

ე. გვენეტაძე. ეროვნული უთითროების ჰენდერული ასპექტი. მსოფლიო და გენდერი. სტუ. 2015წ. .

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“.

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2014წ. გვ. 203-206.

ს. ჩქოფოია. ვაჰაბიზმი კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. 2014წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გავაშელაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. ვებ გვერდის კლასიფიკაცია, თვისებები და ალგორითმები. მეცნიერებისა და საზოგადოიების განვითარების ფონდი „ინტელექტი“ III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. მოხსენებათა შრომები. „კომპიუტინგი, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“. ბათუმი. 177-179 გვ..