კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი, დ.გოგოლი. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია –გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35-37 .

ნ. გალახვარიძე, ქ.მუმლაძე(დოქტორანტი). მდგრადი სოციალურ-ეკოლოგიურ-ეკონომიკური სისტემის ინსტიტუციური ასპექტები.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საეთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 77-80.

ო. ხარაიშვილი. მდინარე არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთროპოგენული ფაქტორების ფონზე . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2005წ. .

შ. ანდღულაძე, ლ.გერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის აუზის ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-417-68-9 საერთაშოროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” ქუთაისი გვ.141-143.

ლ. გვერდწითელი, შ. ანდღულაძე, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, 7–10 ოქტომბერი. 2009წ. გვ. 120–122.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" . 2014წ. შრომათა კრებული. გვ. 231-234.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის ზოგადი ქიმიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2012წ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის კვლევა და მისი გამოყენების პერსპექტივები. აერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. გვ. 444-445.

კ. ბილაშვილი, ლ. ინწკირველი, გ. კუჭავა. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. . გარემო და გლობალური დათბობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. . წ. გარემო და გლობალური დათბობა. #3 (82), გვ330-334 .

მ. ცინცაძე, ნ.ბეკოშვილი, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, გ.ცოტაძე, ბ.კვირკველია, ი.ამბოკაძე. მდინარე მტკვრის მონიტორინგის შედეები მძიმე მეტალებისთვის. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. თბილისი. 2010წ. გვ.308-311.

ო. გოცაძე. მე-20 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თდასუ. 2018წ. .

კ. დიმიტრიშვილი. მეთოდოლოგიური მიდგომები შიდა აუდიტორული შემოწმების ორგანიზებისადმი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.. 0წ. 20.04.2012წ.–გამომცემლობა,,გეომედი“ 2012.

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური, გ. რობაქიძე, ნ. ბურდული, თ. ბათლიძე. მეთოდური მოსაზრებები ეგმ-ზე დაპროგრამების ამოცანების შერჩევისათვის. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები” თბილისი. 1995წ. გვ. 86-87.

გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, დ. ბიწაძე, ტ. ბუაძე, გ. ჯავახიშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები”. თბილისი. 1995წ. გვ. 85-86.

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, დ. ბიწაძე , გ. ჯავახიშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვნელოს შედგენაში . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები", ლაგოდეხი, 13-15 ოქტომბერი, 1995, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1995წ. 1995, 85-86.

დ. გუბელაძე. მელიორაციის დარგის მოდელირების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები . „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ –საერთაშორისო კონფერენციის კრებული თბილისი . 2010წ. გვ. 292–295.

ნ. როსეფაშვილი, მ.გოხელაშვილი. მემკვიდრეობა კანონით თუ ანდერძით. სტუდენტთა მეორე უნივერსიტეტთაშორისი კონფერენცია „საქართველო XXI საუკუნის გამოწვევების წინაშე“. 2012წ. კონფერენციის მასალები,გორი, 2012 წელი, 353–359 .

ზ. სვანიძე. მემცენარეობაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების მიზნით, გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის". 2016წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოხსენებათა კრებული, გვ.138-141.

მ. ჩეჩელაშვილი, ე.ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე. მენეჯერის სტატუსი საფრანგეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“. 2017წ. .

მ. ბერუაშვილი. მენეჯმენტი - ქართული სინამდვილე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენ¬ტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი . 2015წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული , 44-45 გვ.