კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm), 105-110.

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , ბაიაშვილი თ., , ნიჟარაძე მ.. მონაცემთა გადაცემის სისტემებში ეკონომიკური დანახარჯების შემცირების საკითხი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 5 გვ. .

ნ. ოთხოზორია, გ. კობახიძე, ვ. ოთხოზორია. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ეფექტური საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. ქუთაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . 2016წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მონაცემთა კომპიუტერული შეგროვების მოდულები - თვითჩამწერ ხელსაწყოთა თანამედროვე ალტერნატივა. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, 2010 წლის 17-18 ივნისი, გვ. 451-453..

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, აბულაძე ვახტანგი. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. აკაკი წერეთლიე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2013წ. გვ. 317-322.

ა. ძოძუაშვილი, ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი, გ. ღლონტი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. "განათლების მეცნიერება, მასწავლებლის განათლება. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, თბილისი1-3 ოქტომბერი .

ს. გრიგალაშვილი. მონთობანის ქართული სავანე. საერთაშორისო კონფერენცია -,,კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში'' -სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი, 2008 წ.. 2008წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. მორფინისა და კოდეინის მოხვედრა ორგანიზმში საჭმელთან ერთად . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 315-318.

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ჯ. კაკულია, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. საერთ. კონფ. საამშებ.მასალების წარმოების მიმართულებით 11–13ოქტომ. 2010წ. საქ. ტექ. უნივ.. 2010წ. 3გვ..

მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, , ს. ცქვიტაია, გ. უგულავა, ვ. ანანიაშვილი. მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე ბენზიმიდაზოლ და ბენზოტრიაზოლშემცველი ნაერთების სინთეზი და წარმოებულები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო. ქუთაისი .

თ. სუხიაშვილი. მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება ორგანიზაციული მართვის სისტემებში . საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი),. 1996წ. ნაშრომთა კრებული, გვ.94-96.

ვ. ხრუსტალი. მოსამართლის დამოუკიდებლობა და მოსამართლის მისაღებობა მხარეების მიერ ქართული სამართლის მიხედვით.. მოსამართლეთა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, სამართლისა და იუსტიციის რეფორმები სამხრეთ კავკასიაში. წ. მოსამართლეთა პირველი საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, # 2, , 4 გვერდი,.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერს¬პექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტთან არსებული სახელმწიფო სამსახურის მართვისა და მოსამსახურეთა მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი; საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიე-რებათა აკადემია. წ. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის პრობლემები. ქ.თბილისი.

რ. ოთინაშვილი. მოსახლეობის შე¬მო¬სავ¬ლე¬ბის უთანაბრობის ძირითადი მიზეზები. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ნაწილი I , გვ.102-107, 2013 წ., 24-25 მაისი .

მ. დარჩაშვილი. მოქალაქეთა ჩართულობა, როგორც საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მნიშვნელოვანი ფაქტორი, . (USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველოს მიერ განხორცელებული პროგრამის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი“ (ITEP) ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია) . 2014წ. .

მ. ლოსაბერიძე, თ. ბაციკაძე, თ. კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მომქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია `უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები~.შრომები. თბილისი, 2007, 27-28 ოქტომბერი, გვ. 59-64. 2007წ. .

თ. ბაციკაძე, მ.ლოსაბერიძე, თ.კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მოქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები” თბილსი. 2007წ. .