კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიები ბიო-მედიცინაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, “ნანო-2010-Nano”, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2010წ. 23-24 მარტი, 2010, თბილისი, გვ 74-76 .

ლ. ოსიძე. ვესტერნიზაცია საქართველოსათვის?. . 2012წ. "გლობალიზაცია და საგარეო ორიენტირები"., თბ., 2012.

გ. გოგია, გ. გოგია. ვიბრაციული მანქანა-არასტანდარტული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალება. საერთაშორიო კონფერენცია . წ. ``ინეკოსპეცტრანსი``.

ე. გვენეტაძე. ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი . 2013წ. ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივებუ. მასალები.გვ. 99-106.

ლ. ოსიძე. ვილნიუსის სამიტის პოლიტიკურ შეფასებათა ანალიზი. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2013წ. "ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივები"., 12-13/12/2013.

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ზეგამტარული ელექტრომოწყობილობების მოკლე შერთვის დენმების შეზღუდვა ზეგამტარული დენსაზღუდით და მისი ანგარიში დროში ინტერვალების მიხედვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016 გვ. 93-98.

ა. ბურჯალიანი. თ.ბუაჩიძე ჰერმენევტიკის შესახებ''სიცოცხლის ფილოსოფიაში''.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი . 2012წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, პ რ ო გ რ ა მ ა, ქუთაისი .

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. ამერიკისმცოდნეობის მე-12 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები. 2011წ. მოამბე, დამატება შრომები, 2, 206-210.

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. თანამედროვე ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელი. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

ნ. მაისურაძე. თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობების თავისებურებანი საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. თევზსავალით გატარებული წყლის ხარჯის გაანგარიშება ზედა ბიეფის ცვალებადი დონის დროს. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგე-ტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. 299-302.

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , უთურგაიძე ც., , ცისკარიშვილი ნ.. იერარქიათა ანალიზის საფუძველზე მმართველობით გადაწყვეტილებათა სინთეზის ინფორმაციული ტექნოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 6 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბოჭოიძე. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის საკითხისათვის. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები. 495-498 გვ..

ნ. ნადარეიშვილი. ინოვაციები საქართველოს ტურიზმში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი.. 2011წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ. 564-571..

ნ. მაისურაძე. ინსტიტუციონალიზმის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და შემოქმედებითი შედეგები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ზ. ძლიერიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისაა (WIPO) და „საქპატენტის“ ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სტრუქტურა“. . 2016წ. თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. იურიდიული კადრების დასაქმებისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრობლემა. . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. პრობლემა. საერთასორისო კონფერენციის მასალების კრებული „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. გვედი 147-155 , თბილისი.

E. Alaverdovi. კეთილ სინდისიერი სწავლება. . 2014წ. 13-16 ნოემბერი.