კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კილაძე, ვ.ზეიკიძე, გ. მაისურაძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში.. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი.. 2016წ. თსუ. გვ.236-240.

თ. აბრალავა. საბანკო მარკეტინგის და საბაზრო პროდუქტის ბაზრის ანალიზის თავისებურებები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. სეუ, მასალები, გვ.99-109.

ა. ქუთათელაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი და საგადასახადო პოლიტიკის განვითარება საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 146–150.

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალის ფინანსური უზრუნველყოფის საფუძვლები თანამედროვე ეკონომიკაში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების მართვის სისტემა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 116-119.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მონაცემთა ბაზების ორგანიზაციის საშუალებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 108-111.

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. 28-29 ივლისი 5 გვერდი.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული 28-29 ივნისი 7გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.. 2016წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულაბა, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი "CONTROL" 2000 თბილისი. 2000წ. გვ.8.

მ. ხარხელი. საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,. 2014წ. კონფერენციის მასალები.

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, გ.ლაღუნდარიძე, თ.მაღრაძე. საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" ქუთაისი. 0წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებაა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი ,2008 წ.. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი,. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში. . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“.

ა. დემეტრაშვილი. საერთაშორისი მრგვალი მაგიდა ,,კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში“, . 2009 წლის 17-18 დეკემბერი, გფრ, მერლინი, ბერლინის სოციალურ კვლევათა ცენტრი. 2012წ. წიგნი-,,2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში", ბათუმი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია კაპანაძე. საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი - ტრაპიზონი 2013 წელი. გვ. 346-369.