კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ. საბანკო კონკურენციის რეგულირების ეროვნული გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75.

M. Vanishvili. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“/ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მოხსენებათა ანოტაციების კრებული, გვ. 20.

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.კილაძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციათემაზე: გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 2016წ. მაისი, 2016.

თ. კილაძე, ვ.ზეიკიძე, გ. მაისურაძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში.. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი.. 2016წ. თსუ. გვ.236-240.

თ. აბრალავა. საბანკო მარკეტინგის და საბაზრო პროდუქტის ბაზრის ანალიზის თავისებურებები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. სეუ, მასალები, გვ.99-109.

ა. ქუთათელაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი და საგადასახადო პოლიტიკის განვითარება საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 146–150.

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალის ფინანსური უზრუნველყოფის საფუძვლები თანამედროვე ეკონომიკაში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების მართვის სისტემა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 116-119.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მონაცემთა ბაზების ორგანიზაციის საშუალებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 108-111.

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. 28-29 ივლისი 5 გვერდი.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული 28-29 ივნისი 7გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.. 2016წ. .

T. Melkadze. საგანგებო სიტუაციები და რისკების მართვის სისტემა საქართველოში.. კავკასიაში გეოლოგიური საფრთხეების შერბილების მიზნით სამოქალაქო უსაფრთხოების პოტენციალის შექმნისათვის ნატო-ს მოწინავე გამოკვლევათა სემინარი (რეგიონული მიდგომები) “G 5566“. . 2019წ. ნატო-ს მოწინავე გამოკვლევათა სემინარი (რეგიონული მიდგომები) “G 5566“. მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2019 წელი. ქ. თბილისი. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულაბა, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი "CONTROL" 2000 თბილისი. 2000წ. გვ.8.

მ. ხარხელი. საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,. 2014წ. კონფერენციის მასალები.

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, გ.ლაღუნდარიძე, თ.მაღრაძე. საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" ქუთაისი. 0წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებაა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი ,2008 წ.. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი,. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება).