კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 3(3) . ,,სეუ-2015’’.

დ. მაგრაქველიძე, გრიგოლაია ნინო. სახელმწიფოს ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა და კონკურენცია საქარველოში.. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, პირველი საქერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. გვ.145-149.

მ. მაისურაძე. სახელმწიფოს ნაციონალური ძეგლი; . ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

მ. ბერუაშვილი, მახარაშვილი ირმა. სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმირებაში. მესამე სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია:„თანამედროვე ტექნოლოგიები , სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გამოწვევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა #2 ,281-284 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, მიქელაშვილი მ.. სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ. . გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი.. წ. III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 25-27..

მ. ქუთათელაძე. სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობა გვიანანტიკური ხანის რომის იმპერიაში. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011", ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)", სტუ ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011", სექცია "პოლიტიკა და კულტურა", გვ. 18 .

ი. აქუბარდია. სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური საკითხები. სდასუ,10.06.2011. წ. .

მ. ლომიძე. საჯარო გამოსვლა, როგორც პუბლიცისტურ-დისკურსიული პარადიგმა(უილიამ ფოლკნერის საჯარო გამოსვლის მაგალითზე).. ინფორმაციული ომი: ინფორმაციულ-ფსიქოლოგიური ზემოქმედების პარამეტრები.. 0წ. .

მ. ვანიშვილი, ლემონჯავა ლექსო. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო"/ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 129-133.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობა - ინოვაციური ტექნოლოგია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. Iრეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014წ. შრომები - IV, გვ.191-200 .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საჯარო-კერძო პარტნიორობის ნორმატიულ-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 383-389.

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის პოტენციური სარგებელი და რისკები. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-239.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის უცხოური გამოცდილება. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები"/სუხისვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მასალები, გვ.29-34.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. სენსორული ქსელებისა და სენსორების არქიტექტურა. ბირთვულ–რადიაციული სენსორები და ნანოსენსორული სისტემები, NATO-ს მიერ ორგანიზებული. 2014წ. ბირთვულ–რადიაციული სენსორები და ნანოსენსორული სისტემები,№1/2014, გვ.136-138.

მ. დარჩაშვილი. სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოს სახელმმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (1991 წელი),. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავთან დაკავშირებით კონფერენცია თემაზე „დამოუკიდებლობის 25 წელი: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები“ (თსუ). 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი. სერვისმენეჯმენტის როლი ბიზნეს პროცესების მართვაში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები’’ 5-6 ივნისი. 2015 წ. 2015წ. .

მ. სოსელია. სერვისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში.. ბიზნესში.პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი. 2014 ბათუმი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014წ. შრომები-4, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014 წელი..

ე. ბარათაშვილი. სერვისული მენეჯმენტის როლი ტურისტულ ბიზნესში . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

ე. ბარათაშვილი, მარიდაშვილი მანანა. სერვისული ფირმების მენეჯმენტის თავისებურებები. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა’’. 17–18 ოქტომბერი, 2014 წ. ბათუმი. 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი. სითხის დინების ჰიდროდინამიკური რეჟიმების კომპიუტერული სიმულაცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა" შრომების კრებული, II ნაწ., 2016 წლის 19-20 მაისი, გვ. 612-615..