კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. როსეფაშვილი. სამკვიდროს მიღება . თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. კონფერენციის შრომები №4, თბილისი, ივნისი, 2017 წელი, 87–91.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. სამკურნალო და SPA ტურიზმის კლასტერიზაციით განვითარების პერსპექტივები (წყალტუბოს მაგალითზე). . ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. V საერთაშორი-სო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. 5-6 ივლისი,, ბათუმი. გვ. 400-406..

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის დივერსიფიკაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2007წ. ,,აგრარული პრობლემები 2007", ISSN 1512-2743, თბილისი, გ.53-56.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა კულტივირების ტექნოლოგიები საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი. 2006წ. ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები'', ქუთაისი, გ 14-19.

. სამკურნალო მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. ი. გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი ,, კულტურათ შორისი დიალოგები“, სს კონფე-რენცია,. 2017წ. ISSN 2233-3401, უაკ 008.1, კ-899; გ. 293-297.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე.. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ”კოლხა 2009”. 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“. 2009წ. კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“, . 2009წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ. 91-94.

მ. ფირანაშვილი, თამარ გამსახურდია. სამკურნალო ტურიზმი, როგორც პროდუქტი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის. პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია, „სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, ბათუმი.. 2016წ. კონფერენციის მასალები, ISSN 978-9941-0-9406-4, გვ. 68-76.

თ. ეპიტაშვილი. სამკურნალო, სანელებელ და საღებავ მცენარეთა სამეურნეო მნიშვნელობა . ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’,. 2016წ. სსმმ აკადემია, თბილისი, გ. 336-339.

. სამკურნალო, არომატული და სანელებელ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის საინფორმაციო ბანკის შექმნა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში, თბილისი, გ. 90-92.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული და სანელებელი მცენარეების მდგრადი გამოყენების პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. თბილისი.

ნ. წიკლაური, ფ. გეგიძე. სამკურნალო, არომატული, თაფლოვა-ნი, სანელებელი და შხამიანი მცენარე-ების გენეტიკური რესურსი განსხვავე-ბული ეკოსისტემის პირობებში და მდგრადი განვითარება. ს.ს. კონფერენცია, ,, კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ სსმმ აკადემია, თბილისი. 2014წ. .

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელ მცენარეთა საინფორმაციო ბანკის შექმნა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში\". თბილისი. გ. 90-92.

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა შეთავსება სამართალწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები” PCPE- 2004 თბილისი.. 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

გ. ღვინეფაძე. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესების ავტომატიზაცია. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტერული ტექნოლოგიები, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“. 2011წ. თელავი. გვ.122-125.

იაშვილი მაგდა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ეკონომიკური ასპექტები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი,. უნივერსტიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები, შრომების კრებული 2015 წ. გვ.74-76 .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები” PCPE- 2004 თბილისი. . 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში, . საერთშორისო კონფერენცია „სამოქალაქო განათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე“ . 2016წ. .