კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, ა.კაცაძე, ზ. როგავა. სასამართლო-სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" ქუთაისი. 2012წ. გვ.365-367.

გ. ყირმელაშვილი, ი. მასპინძელაშვილი. სასკოლო მათემატიკის პროგრამის დადგენისა და მასში ზოგიერთი ცვლილების შეტანის შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობისა და შემეცნებაში მოქმედებების აქტივიზაცია”. 9-11 ოქტომბერი, 1992 წ., ქ. ხაშური, თბილისი, (ჩატარდა ხაშურში). 1992წ. გვ. 29-30.

. სასმელი წყლის ხარისხის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების კვლევა ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონაში. ”ქალები და 21-ე საუკუნე”, საერთ. სამეც. ტექ. კონფერენცია. შრომები. სტუ,. 2011წ. გვ.45.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები . ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ.125-128.

ი. ყრუაშვილი. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში გლობალური დათბობის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე". 2014წ. თბილისი, გვ. 341-344.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის პრობლემები. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ.. 0წ. .

ი. გელენავა. სასულიერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში (1900-1917). საერთაშორისო II სიმპოზიუმი, ,,ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი". 2005წ. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ # IV .

ო. თედორაძე, ნ.გაბუნია. სასურსათო უსაფრთხოება და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება ამიერკავკასიაში. ქ.ბაქო- სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2001წ. ქ.ბაქო- აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა - მხსენებათა თეზისები 35-40გვ..

ნ. ჭიკაიძე, მ.ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების თანამედროვე დონის მაჩვენებელთა ფაქტორული ანალიზიდა შეფასება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი.. 1994წ. .

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი, გ. ფიფია. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები", თბილისი, 11-13 ნოემბერი, 1993. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი . 1993წ. 1993, 27-28.

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისა და მართვის ზოგიერთი საკითხი ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას . საქართველოს სახალხო განათლების სამინისტროს რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის აქტივიზაცია და მართვა." 26-30 ნოემბერი . 1993წ. 1990, 87-88.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, ქ. ნანობაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "ათეული". პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "გეომეტრია".. სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი... 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, ქ. ნანობაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "ნუმერაცია".. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ლ. ლომინაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა"საგანთა შედარების პროგრამული კომპლექსის აგების პრინციპები". პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

მ. კოპლატაძე, ყიფიანი ქეთევან. სატელეკომუნიკაციო ქსელში პერსონალური მონაცემების დაცვის პრობლემები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

ი. ქვარაია. სატენდერო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის პრობლემები. ქუთაისის უნივ. საერთ. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე.,,ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები, რეალობა და პერსპექტივები". შრ. კრებული.. 2012წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი.. სატრანსპორტო ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. .