კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საცხობი კამერის მართვის სისტემის სინთეზი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“, შრომების კრებული. - ქუთაისი: აწსუ. 2011წ. გვ. 242-246.

მ. მაისურაძე. საცხოვრებელი გარემო - წარსული და დღევანდელობა . საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი. წ. საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი.

მ. მილაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი საქარტველოს კურორტებზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა I კონფერენცია (საერთაშორისო)თბილისი–მცხეთა 25–26.10. 2002წ. . წ. კავკასიის მაცნე #1. 2002წ.

ი. სარჯველაძე. საძოვრული ბალახნარის რაციონალური გამოყენების საკითხისათვის. წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი”. - 2016 წელი. გვ. 249-254..

თ. კილაძე, ი.გოდერძიშვილი. საწამოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები.. გორის უნივერსიტეტი. მე-9 საეღტაშორისო კონფერენცია. 2016წ. გვ.9.

თ. კილაძე, ი. გოდერძიშვილი. საწამოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები.. გორის უნივერსიტეტი. მე-9 საეღტაშორისო კონფერენცია. 2016წ. გვ.9.

ი. ფრანგიშვილი. საწარმო საბრუნავი კაპიტალის შემადგენლობა, მართვის სტრუქტურა და ლოგისტიკური სისტემები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული პაატა გუგუშვილის. გვ. 4.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ანტიკრიზისული რეაგირების მექანიზმი მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საფუძველზე. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გვ.443-447.

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო გარემოს ჰარმონიზაცია და ადამიანური ფაქტორი(რუსულ ენაზე). საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებულიXXII .

დ. კვარაცხელია. საწარმოო ფუნქციის განსაზღვრა სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2013წ. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. გვ.: 172-175.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. საწარმოს მარკეტინგული გარემოს კვლევა ექსპერტული შეფასებებისა და ანალიზის მეთოდიკის გამოყენებით”. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2014წ. ეკონომიკა და ბიზნესი, 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები. ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. რეგიონალიზაცია - თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. ქუთაისი 2010. გვ. 181-185 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში . საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2011წ. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა" თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

. სახელმწიფო ტერორიზმი. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა: არსი, ფორმები, მექანიზმები. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები"/სუხისვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.33-39.

ნ. ჭიკაიძე. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 3(3) . ,,სეუ-2015’’.

დ. მაგრაქველიძე, გრიგოლაია ნინო. სახელმწიფოს ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა და კონკურენცია საქარველოში.. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, პირველი საქერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. გვ.145-149.

მ. მაისურაძე. სახელმწიფოს ნაციონალური ძეგლი; . ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

მ. ბერუაშვილი, თ. ლაგვილავა, მახარაშვილი ირმა. სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმირებაში. მესამე სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია:„თანამედროვე ტექნოლოგიები , სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გამოწვევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა #2 ,281-284 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, მიქელაშვილი მ.. სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ. . გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი.. წ. III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 25-27..