კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გითოლენდია. საქართველოში სატრანსპორტო ტვირთების მოცულობის გაზრდის პოლიტიკურ- ეკონომიკური ასპექტები და მათი სრულყოფის მიმართულებები. “საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები” . 2008წ. გვ 94-100.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, რ. ქინქლაძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. ბათუმი 2012 გვ. 38 -43 .

ე. მალანია, ლია ბერიკაშვილი. საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები . გ.თავართქილაძის სსწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. . III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული..

გ. ყურაშვილი, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2012წ. .

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე. საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის სოციალურ-ეკონომიკური განზომილება: შედეგები და პერსპექტივები. ახალციხე. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. მასალები, გვ.272-276.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა. საქართველოში უცხოური პირდაპირი ინვესტიციებ ის „შუქჩრდილები“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტე ტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერე ნცია - თანამედროვე მენეჯმენტი.. 0წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე. საქართველოში ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში XIX საუკუნის მიწურულსა და XX საუკუნის დასაწყისში. . ”ქალები და 21-ე საუკუნე”, საერთ. სამეც. ტექ. კონფერენცია. შრომები. სტუ,. 2011წ. გვ.42.

რ. ქინქლაძე, ბელა გოდერძიშვილი, თამარ ბერიძე. საქმიანი ტურიზმი _ ტურიზმის დინამიური დარგი. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, 06.2011 . 2011წ. ISSN 978-9941-17-315-8.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე, ბ. გოდერძიშვილი. საქმიანი ტურიზმი _ ტურიზმის დინამიური დარგი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ISSN 978-9941-17-315-8. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, გვ. 486-489.

ნ. ფოფორაძე. საყდრისის საბადოს მეორადი გამდიდრების ზონის მინერალები. თბილისი, ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ფოფორაძე. საყდრისის საბადოს მეორადი გამდიდრების ზონის მინერალები. ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია/თბილისი, ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2010წ. .

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, ნ. ბჟალავა, ლაზაშვილი ნინო. საყოფაცხოვრებო შეშის ღუმელების ენერგოეფექტურობის (მქ კოეფიციენტის ) განსაზღვრის კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. შრომათა კრებული, გვ.147-152.

ე. ელიზბარაშვილი, ვარაზანაშვილი ო. . საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენების სივრცობრივი სტრუქტურა საქართველოს ტერიტორიაზე. . საერთაშორისო კონფერენციის მასალები “კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”,. თბილისი, გვ.299-308.. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები “კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”,. თბილისი, გვ.299-308..

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საშრობი აპარატის სტატიკური რეჟიმის მრავალკრიტერიული ოპტიმალური მართვის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმო-ების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლო-გიები“, შრომათა კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აწსუ. 2014წ. გვ. 334-337.

ტ. ბუაძე. საშუალო სკოლაში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია `საშუალო სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები~. ხაშური, 8-10 ოქტომბერი, 1993, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი . 1993წ. 1993, 12.

ნ. ჩორხაული, ო. შონია, ყოლბაია.ლ. საცნობარო-სამართლებრივ სისტე-მებში ნორმატიულ-სამართლებრი-ვი დოკუმენტების ურთიერთკავში-რის ვიზუალიზაციისა და ანალი-ზის ავტომატიზებული სისტემის შემუშავება. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი.საქართველო 24-25.10.2015 წელი გვ151-157. 0წ. .

ო. შონია, ყოლბაია ლ., ჩორხაული ნ.. საცნობარო-სამართლებრივ სისტემაში ნორმა¬ტი¬ულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურთიერ¬თკავ¬შ¬ირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის შეფასება. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კრებული. ქუთაისი. 2015წ. .

ი. ქართველიშვილი. საცნობარო-სამართლებრივი სისტემები უსადენო ქსელების გამოყენებით და მათში ინფორმაციული უსაფრთხოების ამაღლება. თსუ ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის დაარსების 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში” #1, თბილისი, 2015 წ.. 2015წ. .

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საცხობი კამერის მართვის სისტემის სინთეზი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“, შრომების კრებული. - ქუთაისი: აწსუ. 2011წ. გვ. 242-246.

მ. მაისურაძე. საცხოვრებელი გარემო - წარსული და დღევანდელობა . საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი. წ. საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი.